VII ENCUENTRO DE REDES CRISTIANAS
23 y 24 de octubre de 2021

 
Xarxa Cristiana.odt

AL VOLTANT DE LES ELECCIONS DEL 10 DE NOVEMBRE DE 2019

Tot i que és molt important la consulta freqüent al poble, el fet que la ciutadania espanyola siga convocada a eleccions per quarta vegada al llarg de quatre anys, ens distingeix com un cas únic en l’entorn europeu i fa palesa la malaltia que caracteritza la nostra democràcia, que és fonamentalment la manca de cultura i de valors democràtics de la classe política. No es tracta d’igualar la mediocritat de totes les persones dedicades a la política institucional, però és evident que sobresurt una ambició de poder que fa malbé la possibilitat de formar coherentment un programa i una coalició de govern. I això provoca en l’electorat reaccions d’enuig i desencantament.
Enuig perquè la sensació que queda és que no hi ha hagut autèntica voluntat d’enteniment, que no han respectat la voluntat de les electores i dels electors que, en conjunt, hem triat una composició del parlament variada i si es vol complexa, però és la que es conforma amb les eines electorals actuals, les quals –entenem– caldria millorar tot cercant una democràcia més directa.

 
Desencantament per haver frustrat l’opció d’un govern de tarannà progressista, que haguera pogut fer polítiques alternatives una mica més favorables a la majoria de la població.
Aquesta realitat pot provocar en la ciutadania una reacció de rebuig envers la classe política i també l’opció de desentendre’s del procés electoral i recórrer a l’abstenció.
Davant això, els membres del Grup Cristià del Dissabte manifestem que les persones cristianes estem cridades a participar en la realització d’un món millor, i aquesta tasca no es fa per si mateixa, sinó per mitjà de la participació de la ciutadania conscient i responsable en les diverses accions polítiques i cíviques, com ara els processos electorals per a escollir les persones més honrades i compromeses per la justícia i la pau per tal de representar-nos en les cambres legislatives.
En aquestes circumstàncies, ens continua corresponent decidir, a la vista de les propostes polítiques concretes, quin model de societat volem d’acord amb la nostra fe. Ens pertoca plantejar utopies, inspirar somnis de justícia global i animar accions reivindicatives que vagen més enllà del curterminisme d’unes eleccions, per tal de construir una societat millor.
Ens ratifiquem en els valors i en les denúncies que vam exposar en la nostra declaració del passat mes de març amb motiu de les eleccions celebrades el 28 d’abril perquè continuen vigents: exigir polítiques a favor de la igualtat que tinguen efecte en la fiscalitat, abordar d’arrel el fet de la immigració, restituir el paper de la política enfront dels poders fàctics del món de l’economia, mantindre i aconseguir uns serveis públics de qualitat, reduir les despeses militars, implementar decididament la realitat plurinacional i plurilingüística de l’Estat espanyol, adoptar sense ambages una actitud ecològica, en tots els àmbits productius i de consum, que assegure un futur de vida possible en el nostre planeta…
És hora de convertir el fracàs en oportunitat, la impotència col·lectiva en respir. Davant el fracàs de la democràcia parlamentària postulem la democràcia directa i ens neguem a acceptar les coses com venen i a un futur on siga substituïda la utopia per la distopia. Per això animem tothom a no abandonar el compromís de cercar un futur millor per a tota la humanitat, especialment la gent més desfavorida. També, a mantindre la utopia com a profetisme i a triar entre les diverses opcions polítiques aquelles que tinguen elements encaminats a possibilitar el canvi vers una transformació social real i una cultura de col·laboració i acord que puga vèncer rivalitats, personalismes i dogmatismes.
Octubre de 2019 Grup Cristià del Dissabte

 

…………………………………….

SOBRE LAS ELECCIONES DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019

Aunque es muy importante la consulta frecuente al pueblo, el hecho de que la ciudadanía española sea convocada a elecciones por cuarta vez en cuatro años, nos distingue como un caso único en el entorno europeo y hace patente la enfermedad que caracteriza a nuestra democracia, que es fundamentalmente la falta de cultura y de valores democráticos de la clase política. No se trata de igualar la mediocridad de todas las personas dedicadas a la política institucional, pero es evidente que destaca una ambición de poder que echa a perder la posibilidad de formar coherentemente un programa y una coalición de gobierno. Y eso provoca en el electorado reacciones de enfado y desencanto.
Enfado porque la sensación que queda es que no ha habido auténtica voluntad de entendimiento, que no han respetado la voluntad de las electoras y de los electores que, en conjunto, hemos elegido una composición del parlamento variada y si se quiere compleja, pero es la que se conforma con las herramientas electorales actuales, las cuales consideramos que habría que mejorar buscando una democracia más directa.
Desencanto por haber frustrado la opción de un gobierno de talante progresista, que habría podido hacer políticas alternativas algo más favorables a la mayoría de la población.
Esta realidad puede provocar en la ciudadanía una reacción de rechazo hacia la clase política y la opción de desentenderse del proceso electoral y recurrir a la abstención.
Ante esto, los miembros del Grup Cristià del Dissabte manifestamos que las personas cristianas estamos llamadas a participar en la realización de un mundo mejor, y esta tarea no se hace por sí misma, sino mediante la participación de la ciudadanía consciente y responsable en las diversas acciones políticas y cívicas, como los procesos electorales para escoger a las personas más honradas y comprometidas por la justicia y la paz, para representarnos en las cámaras legislativas.
En estas circunstancias sigue correspondiéndonos decidir, a la vista de las propuestas políticas concretas, qué modelo de sociedad queremos de acuerdo con nuestra fe. Nos toca plantear utopías, inspirar sueños de justicia global y animar acciones reivindicativas que vayan más allá del cortoplacismo de unas elecciones, para construir una sociedad mejor.
Nos ratificamos en los valores y en las denuncias que expusimos en nuestra declaración del pasado mes de marzo con motivo de las elecciones celebradas el 28 de abril porque continúan vigentes: exigir políticas a favor de la igualdad que tengan efecto en la fiscalidad, abordar de raíz el hecho de la emigración, restituir el papel de la política frente a los poderes fácticos del mundo de la economía, mantener y conseguir unos servicios públicos de calidad, reducir los gastos militares, implementar decididamente la realidad plurinacional i plurilingüística del Estado español, adoptar sin ambages una actitud ecológica, en todos los ámbitos productivos y de consumo, que asegure un futuro de vida posible en nuestro planeta…
Es hora de convertir el fracaso en oportunidad, la impotencia colectiva en respiro. Ante el fracaso de la democracia parlamentaria postulamos la democracia directa y nos negamos a aceptar las cosas como son y a un futuro en el que sea sustituida la utopía por la distopía. Por eso animamos a todo el mundo a no abandonar el compromiso de buscar un futuro mejor para toda la humanidad, especialmente la gente más desfavorecida. También a mantener la utopía como profetismo y a escoger entre las opciones políticas aquéllas que tengan elementos encaminados a posibilitar el cambio hacia una transformación social real y una cultura de colaboración y acuerdo, que pueda vencer rivalidades, personalismos y dogmatismos.

 
Octubre de 2019 Grup Cristià del Dissabte

   
© 2012 Redes Cristianas Suffusion theme by Sayontan Sinha