DAVANT LES CONVOCATÒRIES ELECTORALS DE 2019

Per motius de consciència i amb la mirada posada en l’Evangeli de Jesús i en els processos laics d’humanització, elevem la veu contra el sofriment que generarien algunes propostes electorals, en particular les que utilitzen i traeixen els ideals i les pràctiques evangèliques i produeixen el captiveri polític del cristianisme. Per això,

Conscients de la necessitat de REDUIR ELS ABISMES DE DESIGUALTAT, donem suport a les propostes encaminades a implantar mesures fiscals justes i redistributives i polítiques actives en favor de la igualtat, a posar en el centre de la gestió política les persones que es troben en pitjors condicions i oportunitats, a governar en favor de la gent amb escassetat de recursos i capacitats, i a garantir vies segures a la immigració. Denunciem les propostes dirigides a limitar els drets civils, socials i dels pobles; a retallar els béns de justícia en el sistema educatiu, sanitari, laboral o d’habitatge; i a desatendre les reivindicacions igualitàries de les dones i el crit de les persones desplaçades o immigrants per qualsevol motiu.
Davant la necessitat de CONSTRUIR L’ESPAI PÚBLIC, donem suport a les propostes encaminades a garantir a tothom els béns universals de l’educació, la sanitat, el treball i l’habitatge com a drets exigibles i lloc de les solidaritats. Denunciem les propostes dirigides a sotmetre allò públic als interessos particulars i corporatius, a mercantilitzar els béns col·lectius, a privatitzar els serveis públics, a retallar les despeses socials, i a fomentar la confusió entre llibertat d’ensenyament i llibertat d’empresa o lliure mercat d’idees.
Conscients de la necessitat de DIGNIFICAR LA POLÍTICA, donem suport a les propostes encaminades a fomentar la transparència en la gestió amb un codi ètic publicitat i a promoure la participació ciutadana en allò públic i la pràctica del diàleg i la negociació. Denunciem les propostes dirigides a defensar el masclisme, el racisme o l’homofòbia; a promoure l’odi, la polarització social o el rebuig a qui és diferent; a sembrar de mentides l’espai públic, menysprear la memòria històrica i fer creure que la veritat i la bondat cauen d’un únic costat.
Davant la necessitat de CONSTRUIR UNA SOCIETAT INCLUSIVA, donem suport a les propostes encaminades a reconèixer les identitats nacionals dels pobles, tot escoltant i gestionant democràticament els seus drets; a promoure el ple reconeixement del dret d’ús de les llengües cooficials en tots els àmbits, i a afavorir la multiculturalitat. Denunciem les propostes dirigides a convertir idolàtricament la pàtria, la Constitució i la llei en absoluts intocables i a apropiar-se’n arriscant així la convivència cívica i la pau social.
Conscients de la necessitat de GARANTIR LA LAÏCITAT de la societat, donem suport a les propostes encaminades a respectar l’autonomia de la ciència i l’ètica comuna en qüestions com ara la defensa de la vida digna, i a plantejar la relació amb les diverses Esglésies i religions des de la independència institucional i la col·laboració lleial i crítica envers el bé comú. Denunciem les propostes dirigides a instrumentalitzar la fe cristiana, utilitzar l’Església en favor d’una ideologia conservadora o fer un partit catòlic.
Davant la necessitat de DEFENSAR I TENIR CURA DE LA TERRA com a origen comú de la humanitat, destí i identitat, donem suport a les propostes encaminades a construir un món únic i interconnectat per la solidaritat internacional, la no ingerència i el respecte als diferents camins dels pobles; a implantar una regulació internacional del moviment de capitals i de les institucions financeres, i a promoure una justícia global que preserve el medi natural i garantisca la pau mundial per mitjans diplomàtics i no per la força de les armes. Denunciem les propostes dirigides a consolidar el sistema capitalista, que converteix la terra en un abocador de fem, destrueix les condicions de vida, construeix murs i filats i ignora la consciència ecològica i el canvi climàtic.

Fem aquesta reflexió des de la perspectiva del missatge cristià, que busca construir una societat solidària i lliure, justa i pacífica, igualitària i de germanor universal.
València, març de 2019 Grup de Seglars i Rectors del Dissabte

 

ANTE LAS CONVOCATORIAS ELECTORALES DE 2019

Por motivos de conciencia y con la mirada puesta en el Evangelio de Jesús y en los procesos laicos de humanización, alzamos la voz contra el sufrimiento que generarían algunas propuestas electorales, en particular las que utilizan y traicionan las prácticas y los ideales evangélicos y producen el cautiverio político del cristianismo. Por eso,
Conscientes de la necesidad de REDUCIR LOS ABISMOS DE DESIGUALDAD, apoyamos las propuestas encaminadas a implantar medidas fiscales justas y redistributivas y políticas activas en favor de la igualdad, a poner en el centro de la gestión política a las personas que se encuentran en peores condiciones y oportunidades, a gobernar en favor de la gente con escasez de recursos y capacidades, y a garantizar vías seguras a la inmigración. Denunciamos las propuestas dirigidas a limitar los derechos civiles, sociales y de los pueblos; a recortar los bienes de justicia en el sistema educativo, sanitario, laboral o de vivienda; y a desatender las reivindicaciones igualitarias de las mujeres y el grito de las personas desplazadas o inmigrantes por cualquier motivo.
Ante la necesidad de CONSTRUIR EL ESPACIO PÚBLICO, apoyamos las propuestas encaminadas a garantizar a todo el mundo los bienes universales de la educación, la sanidad, el trabajo y la vivienda como derechos exigibles y lugar de las solidaridades. Denunciamos las propuestas dirigidas a someter lo público a los intereses particulares y corporativos, a mercantilizar los bienes colectivos, a privatizar los servicios públicos, a recortar los gastos sociales, y a fomentar la confusión entre libertad de enseñanza y libertad de empresa o libre mercado de ideas.
Conscientes de la necesidad de DIGNIFICAR LA POLÍTICA, apoyamos las propuestas encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión con un código ético publicitado y a promover la participación ciudadana en lo público y la práctica del diálogo y la negociación. Denunciamos las propuestas dirigidas a defender el machismo, el racismo o la homofobia; a promover el odio, la polarización social o el rechazo a quien es diferente; y a sembrar de mentiras el espacio público, menospreciar la memoria histórica y hacer creer que la verdad y la bondad caen de un solo lado.
Ante la necesidad de CONSTRUIR UNA SOCIEDAD INCLUSIVA, apoyamos las propuestas encaminadas a reconocer las identidades nacionales de los pueblos, escuchando y gestionando democráticamente sus derechos; a promover el pleno reconocimiento del derecho de uso de las lenguas cooficiales en todos los ámbitos, y a favorecer la multiculturalidad. Denunciamos las propuestas dirigidas a convertir idolátricamente la patria, la Constitución y la ley en absolutos intocables y a apropiarse de ellas arriesgando, así, la convivencia cívica y la paz social.
Conscientes de la necesidad de GARANTIZAR LA LAICIDAD de la sociedad, apoyamos las propuestas encaminadas a respetar la autonomía de la ciencia y la ética común en cuestiones como la defensa de la vida digna, y a plantear la relación con las diversas Iglesias y religiones desde la independencia institucional y la colaboración leal y crítica hacia el bien común. Denunciamos las propuestas dirigidas a instrumentalizar la fe cristiana, utilizar la Iglesia en favor de una ideología conservadora o hacer un partido católico.
Ante la necesidad de DEFENDER Y CUIDAR LA TIERRA como origen común de la humanidad, destino e identidad, apoyamos las propuestas encaminadas a construir un mundo único e interconectado por la solidaridad internacional, la no injerencia y el respeto a los diferentes caminos de los pueblos; a implantar una regulación internacional del movimiento de capitales y de las instituciones financieras, y a promover una justicia global que preserve el medio natural y garantice la paz mundial por medios diplomáticos y no por la fuerza de las armas. Denunciamos las propuestas dirigidas a consolidar el sistema capitalista, que convierte la tierra en un basurero, destruye las condiciones de vida, construye muros y alambradas e ignora la conciencia ecológica y el cambio climático.

Hacemos esta reflexión desde la perspectiva del mensaje cristiano, que busca construir una sociedad solidaria y libre, justa y pacífica, igualitaria y de hermandad universal.
València, marzo de 2019 Grup de Seglars i Rectors del Dissabte

 

Davant les convocatòries electorals de 2019[15045]

 

   
© 2012 Redes Cristianas Suffusion theme by Sayontan Sinha