Pois si, agora que o século XXI se fai maior de idade, declarámolo con convicción: soñamos coa igualdade. Temos ilusión, non somos ilusas; sabemos das dificultades, non somos parvos. Somos fillos e fillas dunha longa tradición humanizadora: a que vai desde o profetismo da antigüidade aos homes e mulleres revolucionarias dos últimos séculos, a que vén desde o Evanxeo até a declaración dos Dereitos Humanos. Temos os pés na realidade, pero, desde a nosa raíz cristiá, convócanos e mobilízanos a fe compartida nunha humanidade única, aínda que non a vexamos realizada; sentímonos chamadas e empurrados pola esperanza nunha fraternidade radical, contra toda aparencia, imprudentemente abertas a un futuro máis xusto.

Porque a igualdade que soñamos xa foi asomando. É fráxil, pero xa está entre nós, acubillada no pobo, nos dereitos e nas institucións longamente pelexadas e conquistadas; está aí, marabillosamente incompleta. Por iso celebramos -e defendemos- cada pequena vitoria dese amor en acción que se chama dereito social, sanidade universal, igualdade de xénero, inclusión do estranxeiro, coeducación pública ou pensión digna.

A igualdade que soñamos, soñámola espertos porque o avance dos dereitos e a igualación nas oportunidades son a expresión política da tenrura, da tenrura da sociedades e dos pobos e das mellores utopías da humanidade.

 

A igualdade que soñamos ten inimigos

 

Vemos, non obstante, que a igualdade cotiza á baixa. Lévanse máis a riqueza impúdica, o marcar as distancias ou o defender sen pudor a iniquidade, mantida con teitos e muros de cristal, invisibles. E tamén con muros dos outros, obscenos, con concertinas. Tragamos decote discursos como que a redistribución da riqueza, esa que equipara algo os desiguais e rescata aqueles que a sociedade desbota, resulta “disfuncional”, un atranco para a competitividade e o crecemento. E hai quen, instalado na fortuna ou no enchufismo, elabora finísimos argumentos para distinguir entre pobreza merecida e inmerecida.

Si, constatamos, con pouca marxe para a dúbida, que estamos en tempos críticos para a igualdade como proxecto colectivo, para seguirmos soñándoa, apertándoa, albiscándoa a pesar da néboa mesta dos discursos e das propagandas dominantes. Está cuestionada, asediada, desprezada por estudosos economistas liberais, por modelos sociais agresivos e triunfadores ou, mesmo, por desgraza, por políticas e movementos de odio ao diferente que resucitan as peores pantasmas desta vella Europa.

 

A igualdade que soñamos sae da crise malferida

 

A recesión e a crise que vivimos tivo moito de fraude aos nosos soños colectivos. Non admitimos daquela, e non podemos admitir agora, que saiamos de crise moito máis desiguais do que entramos. Os indicadores falan: a diferenza entre a renda media das familias máis ricas e das familias máis pobres disparouse; a denominada “intensidade da pobreza” é maior, a brecha salarial segue a aumentar. As mulleres que volveron para os seus fogares coa crise para coidar dependentes non

 

están volvendo a ocupar postos de traballo e as que o conseguen é en condicións máis precarias respecto dos homes. E, o que é máis significativo, a pobreza incrementouse entre os que están en idade de traballar e entre os máis novos e feminizouse aínda máis. É unha constatación unánime: o publicitado crecemento económico desta economía “reaxustada” non está significando melloras na equidade. É o que a propia OCDE chama nos seus informes “crecemento en desigualdade”.

Saíuse da crise pola dereita. Os dereitos laborais están deturpados, anémicos, fanse  contratos nunhas condicións de precariedade, falsidade e incerteza impensables hai tan só quince anos. Hoxe en día a xente nova, mesmo a mellor preparada, non pode conducir un proxecto vital cos ingresos e garantías que lle ofrece o noso mercado laboral. Por iso, simplemente, xa non están entre nós.

Pagar máis da metade dos teus ingresos para acceder a unha vivenda, ter que traballar os dous membros da parella en quendas imposibles por salarios “hiper”mínimos, ou traballar 60 horas para que che coticen media xornada é incompatible con crear unha familia. Procrear é unha heroicidade que non se compensa cunha caixa finlandesa, un cheque benvida ou con propaganda innecesaria en forma de “plan” contratada a empresas amigas sobre a marabillosa experiencia da maternidade.

A propaganda oficial é especialmente ferinte para as mulleres cando, nun contexto no que aturan despidos improcedentes por embarazo ou acoso sexual no traballo, seguen a percibir menos salario por idéntico traballo; cando os patróns -nunca mellor dito- culturais e de comportamento seguen dando por suposto que a parentalidade é un traballo feminino; cando son elas, tantas veces en exclusiva, as que coidan sen recoñecemento ningún das persoas dependentes, mesmo renunciando á súa carreira profesional e sen que ese traballo, unha vez “reaxustada” a lei, sirva para cotizar na Seguridade Social. Tamén, máis aínda, cando se segue exercendo unha violencia machista – alarmantemente vixente na adolescencia ciberdependente– sobre as mulleres ou cando se utiliza o corpo das mulleres como mercadoría.

A desigualdade, cando medra, cébase nos máis vulnerables. Creamos bolsas de exclusión porque a integración seica é para un premio para os perfectos, que, curiosamente, adoitan ser familia dos poderosos. Si, aínda hai clases. Incluídos e excluídas. Discapacidades, culturas distintas, minorías, enfermidades mentais… e tamén parados crónicos, fracasadas escolares, habitantes das marxes, sobrevivientes na xungla urbana. A cultura da pobreza tende a consolidarse e reproducirse, de pais a fillos, de nais a fillas. Só os servizos públicos de calidade e as prestacións e pensións son efectivos para paliar, para coser e cicatrizar as fendas social.

A solidariedade interna, ese cemento moral das sociedades, reséntese. Pero a primeira vítima son os estraños, os outros, os diferentes. É como se nos vacinasen contra o sentimento de vergoña. Acollemos unha parte mínima, ridícula, das familias de refuxiados sirios que nos comprometemos acoller, familias con menores que foxen dunha guerra infame… e non sentimos culpa nin vergoña. Mesmo montamos argumentarios sobre o terrorismo infiltrado ou, en palabras de bispo, sobre que “non todo é trigo limpo”. Pero deberiamos estar avergoñados. Tanto como se os nosos gobernantes admitisen subornos na adxudicación de contratos ou fosen amigos de narcotraficantes. A vergoña é condición da dignidade. Van xuntas. Resistímonos á desvergoña. Temos razóns para indignarnos.

 

A Igualdade que soñamos non é barata

 

Medrar na igualdade non é un soño etéreo. Ten concreción xa, ten expresión social e ten política económica.

Sabemos que é fácil dicirlle ao corpo electoral o que quere oír. Por exemplo, que a igualdade é barata. Pero non é así.

Medrar na igualdade precisa un plan. E un plan non é unha proclama, non son un feixe de slogans, non é unha perrencha opositora. Tampouco non abonda con tomar a rúa, aínda que faga falta empurrar a historia e contrapesar a tendencia dominante coas nosas indignacións. Un plan implica saber como e de onde imos obter os recursos financeiros para construír a igualdade que queremos, para deconstruír a desorde económica e social. Un plan implica facer números e propostas concretas e formular unha fiscalidade máis eficiente e xusta.

Efectivamente, necesitamos unha nova fiscalidade igualadora e unha nova moral fiscal. Non pode ser que o imposto de sociedades pasase dun 21% da recadación total en 2013 a tan só un 13% en 2015. Non pode ser que se lles dea un tratamento tan favorable ás rendas derivadas dos dividendos (cun máximo de tributación do 21%, con independencia do seu volume), comparado co trato dado ás rendas do traballo (que poden acadar o 45%). Non é admisible que 34 das 35 empresas que cotizan no IBEX teñan sedes en paraísos fiscais.

 

A igualdade que soñamos é unha tarefa

 

A nosa conciencia fiscal foi medrando. Sabemos agora da gravidade da fraude fiscal e da importancia e inconveniencia de ter un 25% de economía en negro. Tamén de facerlle caneos ao IVE. Pero non nos axuda a mellorar a nosa conciencia fiscal a falta de exemplaridade dos gobernantes, famosos e grandes empresas. Precisamos unha inspección fiscal eficaz e independente do poder político. Que vaia de arriba a abaixo.

E cómpre superar fronteiras. O capital xa as superou ben superadas. As normas que o controlan e regulan van moi por detrás. Non son admisibles os paraísos fiscais, nin a incapacidade das autoridades globais –comezando polas europeas- para harmonizar os tributos que se deben impoñer ás grandes corporacións e para establecer taxas sobre as grandes operacións especulativas  de capitais –como a coñecida taxa Tobin- coas que financiar os programas de solidariedade global que o noso mundo precisa, eses que mitigarían os grandes fluxos migratorios de xente famenta ou desesperada. Os representantes do pobo deben ter poder sobre as corporacións multinacionais, e non á inversa.

Estamos diante da revolución da robótica. Os gobernos e os lexisladores deben anticiparse aos seus efectos sobre a clase traballadora e sobre os sistemas de protección, que son os garantes da igualdade. Non podemos permitirnos unha masa de excluídos tecnolóxicos sen futuro nin lugar na sociedade. Os incrementos de produtividade que producen os robots, expulsando man de obra, deben ter a súa propia cotización e tributación fiscal. É tempo de retomar en serio o debate da Renda Básica universal e incondicional. Porque o “traballo” xa non se reduce ao “emprego”. Porque esa renda, en Galicia, unida a incentivos intelixentes á actividade e residencia rural  permitiría políticas de reequilibrio demográfico do territorio que son un desafío inaprazable na nosa terra.

 

Hai moita dignidade e dereitos que lle devolver á clase traballadora, comezando por xornadas e contratos legais e o dereito ao descanso: en sectores feminizados como o comercio, que foi do dereito intocable ao descanso dominical ou da fin de semana, noutrora defendido por sindicatos e igrexas?

Queremos chamar a atención sobre a necesidade dunha clara aposta pola coeducación, por unha educación que non siga reproducindo os estereotipos de xénero, que fomente igualdade e a non violencia, nas familias, nos centros educativos, nos medios de comunicación social ou na Igrexa. A educación precisa un plan, non se pode improvisar.

Haberá máis igualdade, harmonía e inclusión social se hai unha educación pública de calidade, ben dotada en medios, contidos e métodos, cos mellores funcionarios –seleccionados baixo os principios de igualdade, mérito e capacidade– e motivadora para o alumnado. Esa é a mellor estratexia para romper o fatalismo da reprodución interxeracional da exclusión social e laboral. É a mellor vacina contra a desigualdade.

Cómpre seguirmos defendendo o sistema de sanidade pública que tanto traballo custou erguer. Non é barato. É, por exemplo, incompatible coas bolsas de corrupción, coa distracción de millóns de euros públicos cara aos petos privados dos partidos e ás contas correntes suízas dos gobernantes. Non temos cartos para subornos nin mordidas porque fan falta para quirófanos e doutoras. Cómpre sermos tan rigorosos no control do gasto sanitario como no descontrol da fraude fiscal e da corrupción.

As pensións públicas exerceron durante a crise o papel de principal ferramenta de igualación e compensación das bancarrotas familiares. Foi o principal estabilizador anticíclico. Cómpre, efectivamente, un debate sobre a viabilidade do sistema de pensións, pero non para privatizalo nin recortalo, senón para facelo fiscalmente viable.

Os servizos sociais públicos son a expresión da nosa solidariedade colectiva. Xunto coa acción xenerosa, incisiva e eficaz das organizacións sociais solidarias tecen unha malla de protección para todos aqueles que están en desvantaxe. Non podemos permitirnos un sistema de servizos sociais anémico porque a atención aos menores en risco, ás persoas con discapacidade, ás dependentes, aos individuos e minorías excluídas polas máis diversas razóns son o verdadeiro termómetro da nosa conciencia social.

Non pode haber igualdade se non se fai xa un pacto de estado contra a violencia de xénero, se non se lexisla para erradicar os abusos sobre a muller. Haberá igualdade cando as mulleres poidan camiñar pola rúa sen medo, cando todos os nenos e nenas se sintan seguros no seu fogar, cando calquera muller, independentemente da roupa que vista ou dos seus hábitos sociais, se poida sentir protexida pola xustiza.

Por fin, como comunidade de comunidades cristiás, sabemos que a igualdade comeza pola propia casa. Cómpre construírmos comunidades eclesiais igualitarias, fraternas, sen discriminación de funcións en función de xénero, inclusivas coa diversidade social e de identidades e culturas. Esa é a mellor forma, non hai outra, de comunicar a Boa Nova, facéndoa realidade cada día, desde dentro, desde o concreto, desde a cociña da nosa casa común.

 

Coordinadora de Crentes Galeg@s

paz_2017[69699]

documento da paz – texto[69700]

 

 

 El encuentro tendrá lugar el día 1 de Enero a las 19h en la Sala Metáforas de Madrid. Durará una hora y media como máximo. Después organizaremos un espacio informal para un aperitivo y para compartir vida informalmente.

De momento convocan:

Campaña Noviolencia 2018

Delegación de pastoral social de la diócesis de Madrid.

Redes Cristianas

Comunidad del arca

Grupo de artistas cristianos

CPJV Vedruna

Comunidad Bahai

Justicia y Paz

 

Puede unirse cualquier otro grupo que lo desee si asiste y difunde. Si se unen vamos actualizando el cartel

 

A las 17’30h del día 1 quedamos los que podamos para preparar la sala

 

A las 19h comenzamos siguiendo este orden:

 

1: Introducción ( Moisés)

Flauta travesera (Paula)

 

 1. Escucha: Se conforma con 6 textos y dos canciones. (Olga y Luis Guitarra)

 

 

3: Testimonio: Ángel

 

4: Gesto simbólico con velas siguiendo la foto del cartel y con participación de los asistentes nombrado realidades que requieren paz y reconciliación (Yolanda- Valerie)

 

5: Danza ritual: Bea y Almudena

 

6: Canción final: Luis Guitarra.

 

Encuentro por la paz y la reconciliación[69659]

 

Un grupo de cristianas y cristianos de base solemos reunirnos al acercarse la Navidad, en un clima de oración, convivencia y reflexión. Este año el tema de nuestro encuentro ha sido la Paz. Que haya paz en la Tierra, también en la nuestra, es un deseo navideño fundamental, y una tarea que deseamos compartir con quienes lean estas líneas. No nos creemos mejores que nadie. Con humildad y convicción, las presentamos a la Opinión Pública de la Sociedad y la Iglesia.

La paz es obra de la justicia y la solidaridad. Como toda obra humana será siempre incompleta, necesitada de mejora. Con realismo debemos pretender lo posible, buscar una paz justa, “suficiente para unos y aceptable para otros”, como dijo el político catalán  Pasqual Maragall.

Navarra necesita una reflexión autocrítica acerca de nuestro pasado, pero también una mirada esperanzada hacia el futuro. Toda la ciudadanía tiene la responsabilidad de impulsar una cultura de paz, que se basa, entre otras cuestiones, en saber convivir con los conflictos y  en educarnos y educar para manejar nuestra agresividad instintiva.

Teniendo cada uno derecho a pensar como pensamos, relativizar éticamente la posición política de unos y otros sobre lo identitario, y la de nuestros grupos de pertenencia, es moralmente muy sano; imprescindible a menudo para  convivir.

La paz es armonía, en cada persona y en la sociedad. El evangelio llama felices, dichosas,  a las personas pacíficas que trabajan por construir la paz.  La atención a la paz y la justicia no distraen del seguimiento de Jesús, sino que son factores vitales de su proyecto humanizador. Lo cristiano, por difícil que parezca, es solidarizarse con el dolor de todos, no sólo de “los míos” o “los nuestros”. Y actualizar el más difícil y más grande de todos los preceptos evangélicos: “amad a vuestros enemigos”.

Ahora mismo, una implicación más visible y positiva de la Iglesia en Navarra es necesaria, singularmente en el sustento ético del esfuerzo por la paz y convivencia. La tarea, realizada con libertad y modestia, corresponde a los cristianos laicos, por iniciativa individual o presentes en organizaciones sociales. También los obispos deberían alentarla con su palabra e iniciativa, poniendo a disposición los medios que tiene la  Iglesia. En este asunto de la paz, debería ser afán de toda la Iglesia  en Navarra tener una  preferencia inequívoca por las víctimas. Víctimas son quienes han sufrido daño injusto  y grave de parte de otros. En nuestra tierra, víctimas de la guerra civil, de ETA, y de la violencia política contra ETA.

Dice el filósofo Reyes Mate que, tras la acción violenta, para restañar las heridas, es necesario recuperar para la sociedad a las personas que, de modo radicalmente diferente, han sido perdidas: la víctima y el victimario. La primera ha sido violentamente excluida de su condición ciudadana a manos de su agresor. Éste, por su parte, ha provocado la vulneración de los derechos de su víctima, se ha autoexcluido de la convivencia social y, en muchos casos, ha sido condenado y recluido, limitándosele, por vía legal, algunos de sus derechos. La sociedad no puede permitirse esta pérdida sin poner en peligro la deseable reconstrucción de la convivencia y, por ello, debe tener como objetivo la reinserción social, la reintegración a la comunidad política, en plenitud de derechos y deberes, tanto de víctimas como de victimarios.

Eso ha de hacerse de modo diferente con ambos. Hay que buscar el modo de que quienes han hecho mucho daño no vuelvan a hacerlo; pero el dolor de unos no se cura añadiendo más sufrimiento de otros.

Mirar al futuro no significa olvidar el pasado. No se trata de olvidar, sino de recordar de una manera nueva, con una memoria no resentida, sino sanada. Construir un futuro común no significa que debamos llegar a ser amigos. Significa que podemos llegar a convivir respetándonos, aceptándonos, sin hacernos daño.

Sólo puede haber reconciliación si miramos en el otro algo más que error y mala voluntad, si miramos en él una parte de verdad y algo de buena voluntad, si reconocemos que también el otro sufre y tiene una parte de la solución que a los demás se nos escapa y necesitamos. No hallaremos salida a los conflictos sino estando dispuestos a confiar en el otro, el adversario político, e incluso el que nos ha hecho daño, hasta el que nos ha hecho un daño irreparable. La confianza es lo único que puede regenerar al otro, y a nosotros mismos, pues también, por acción u omisión, nosotros hemos hecho daño.

Creemos que la Iglesia en nuestra tierra -por el valor que el evangelio ofrece a las personas en su vida y a la sociedad en la vida política- debe favorecer un relato verdadero y digno para las víctimas,  acompañar a quienes sufren,  invitar al reconocimiento del daño causado y al perdón que –aunque no es exigible a las víctimas- contribuye al crecimiento de su humanidad, llamar en  los conflictos  a reconocer al otro, y denunciar la ruina que suponen siempre el odio y la venganza.

Reconocemos la justicia, sin olvidos, que, con toda razón, reclaman las víctimas de la violencia injusta, y la restitución, hasta donde sea posible, que merecen.  También reconocemos los derechos humanos de quienes están presos y las reclamaciones de acercamiento a sus lugares de origen y trato humanitario en casos de enfermedad grave o terminal. A tantos familiares doloridos, por una u otra causa, les hacemos llegar una sincera  petición de perdón por nuestros olvidos y falta de apoyo.

El respeto de los derechos humanos es necesario para alcanzar la paz. Y un buen camino probado para la reconciliación y la convivencia es el  diálogo. Diálogo que no es confrontación para dirimir quién tiene razón y quién se equivoca, sino intercambio del que sale una verdad nueva, como enseñaba  -ya en el siglo XIII- el mallorquín Ramon Llull. Además de cultivar un sano sentido del humor, alimentado por el ingenio y capaz de modular nuestros sentimientos, necesitamos palabras nuevas: Palabras precisas que saben llamar a cada cosa por su verdadero nombre. Palabras acogedoras que nos hacen a unas personas, mutua y alternativamente, huéspedes de otras. Palabras desarmadas, cemento de concordia. Palabras sosegadas para conocernos y reconocernos. Palabras silenciosas o nunca dichas, para que hablen los hechos.

Debemos impulsar la “projimidad” y la convivialidad. Estar cerca de nuestros convecinos atribulados, de los ancianos, enfermos e inmigrantes; cultivar la acogida y la hospitalidad.  Esforzarnos por estar bien informados de lo que sucede, contrastar hechos y opiniones, ir a la raíz y causas de los problemas, y apetecer una verdad limpia de fanatismo o de parcialidad.

En Navidad, los cristianos celebramos que Dios se ha hecho uno de nosotros. No estamos atados a nuestro pasado. Dios nos abre un futuro nuevo. FELIZ NAVIDAD. EGUBERRI ON.

Pamplona y Tudela, diciembre de 2017

COMUNIDADES CRISTIANAS DE BASE Y GRUPOS CRISTIANOS DE REDES CRISTIANAS DE NAVARRA

 
Foro Gaspar García Laviana

 

En el año 2008 la muerte de Gaspar García Laviana había quedado ya muy difuminada entre mis recuerdos. Yo había conocido algo a Gaspar cuando vino de Nicaragua a visitar a su familia que vivía en Tuilla. Cuando ese año me invitan a participar en el documental que RTPA estaba haciendo sobre Gaspar García Laviana, sacerdote y comandante sandinista, acepté con mucho gusto y ello fue un revulsivo de mis vivencias de hacía unos treinta años. También el haber comenzado por esas fechas a participar en el Foro Gaspar García Laviana, hizo que ya desde entonces se mantuviera constante en mí la memoria de Gaspar. Contribuiría además a ello  el participar en el aniversario de su muerte en Tuilla –este año será el sábado 16 a las 12h Eucaristía y luego la Ofrenda Floral. He de confesar que el reencuentro con Gaspar en el 2008 supuso en mí revivir valores, actitudes, sentimientos… que me conducirían a comportamientos más comprometidos socialmente.

Es fundamental para los individuos y para los pueblos mantener la memoria de aquellos hechos y personas que más valoramos, sobre todo aquellos que conllevan, por la razón que sea, el marchamo de ejemplaridad. Ya el año pasado en este mismo medio recordaba aspectos fundamentales de su vida: su especial sensibilidad al sufrimiento de los más empobrecidos, su inquebrantable compromiso en la liberación de los oprimidos, su valentía y generosidad de entrega.

En el treinta y nueve aniversario, aquí en Asturias estamos ya mirando hacia la celebración del cuarenta. Así como en el 30º Aniversario se le quiso dar una especial resonancia, queremos también resaltar el cuadragésimo con la publicación de otro libro: Gaspar García Laviana visto desde Asturias.

Con la presentación de este libro a lo largo del año 2018, esperamos difundir más la ejemplar conducta de este cura  asturiano, misionero MSC,  portador de unos encomiables valores humanos dignos de ser imitados, tal como ha sido reconocido en Asturias en el año 1979, ya nada más morir en Nicaragua, cuando fue distinguido por el diario La Nueva España como uno de los asturianos del año 1978, a título póstumo, pues ya había caído en combate el 11 de diciembre de ese año. Con ese motivo el nombre de Gaspar García Laviana quedó unido al de todos los personajes de Asturias que reciben tal honor por otorgamiento democrático de la redacción del periódico. Tras este reconocimiento han venido otros aquí en su tierra: Algunos ayuntamientos le honraron dedicándole una calle: Oviedo, Gijón (Avenida) y Siero (en Lugones, la población del municipio con mayor número de habitantes). El ayuntamiento de SMRA le dio nombre a un paseo peatonal entre El Entrego y La Hueria de Carrocera. Precisamente en esta Hueria, en Les Roces, es donde nació Gaspar el año 1941. Todo ello nos muestra cómo la sensibilidad popular sabe reconocer y agradecer el comportamiento de quienes han luchado por los empobrecidos y más si han entregado sus vidas por ellos.

Como ocurre en muchos casos, el valor ejemplarizante de ciertos personajes nuestros, de los cristianos, es más reconocido fuera del ámbito eclesial que dentro, principalmente si su compromiso estuvo centrado en favor de los desheredados y sobre todo si fueron personas que quisieron combatir las causas de los problemas sociales. Se reconocen más fácilmente los méritos de quienes protagonizan el asistencialismo social. Un ejemplo claro de tardanza ha sido Mons. Romero.  Bien es verdad que a nuestros “santos” o a nuestros “héroes” mejor que recordarles con liturgias vacías es conocerles profundamente y dar testimonio con nuestras propias vidas de los valores de los que son ejemplo.

Es precisamente desde esta perspectiva desde donde hay que ver el compromiso político-militar de Gaspar García Laviana, que en algunos produce un cierto rechazo. Conociendo la “vida interior” de Gaspar, que no muestra a través de sus poemas, podremos descubrir que detrás de su compromiso hay unas motivaciones humanitarias. Hay quienes condenan sin más el hecho de que un cura hubiese cogido las armas. En aquellos momentos fueron varios los que en Latinoamérica lo hicieron (recordemos al que fuera primer icono: el colombiano Camilo Torres) y bastantes los que colaboraron en la retaguardia de los movimientos de liberación.

Gaspar da el paso de entrar en la guerrilla del Frente Sandinista en primer lugar porque su misma vida, como la de tantos otros, ya estaba en peligro. Y en segundo lugar porque quiso comprometerse en la defensa del pueblo nicaragüense que estaba explotado y sometido por la familia Somoza, siendo muchos de ellos explotados hasta tener que vivir en situación de miseria, prácticamente como esclavos de unos amos que se enriquecían a su costa. Lo fundamental era la situación en la que vivía la  gente.  Así la describía Amnistía Internacional en su Informe del año 1976: “los derechos humanos son sistemáticamente violados”… “y torturan y mantienen en prisión a sospechosos de atentar contra la seguridad del Estado, sin que los cargos hayan sido comprobados judicialmente”. “En el noreste de Nicaragua, los campesinos han sido perseguidos por las autoridades por ser considerados como sospechosos de simpatizar con los guerrilleros” y asegura que “en esa zona del país han desaparecido trescientos campesinos, desde mayo de 1975 hasta enero de este año. En el departamento de Zelaya, doscientos campesinos están en prisión sin haber sido juzgados todavía”.

De esta cruel realidad que maceraba el corazón de Gaspar habla él mismo en sus poemas. Recordemos sólo tres de ellos: CAMPESINO 1. Me hieren/ tus mortajas/ prematuras/ de hambre/ serena.// Me hieren/ tus huesos/ entubados/ en pieles/ sedientas.// Me hieren/ tus ojos/ humillados/ hendiendo/ la tierra.// Me hieren/ tu duro trabajo/ y tus malas/ cosechas.// Me hieren/ tu ignorancia/ y tu eterna/ tristeza.// Me hieren/ tus plantas/ desnudas/ cuando pisan/ las piedras.// Todo tu yo/ me hiere/ campesino,/ pero me hiere/ sobre todo/ tu impotencia.//

Otro poema muy recurrido para explicar el corazón profundamente herido del cura de San Juan del Sur y Tola es el titulado LA NIÑA DEL PROSTÍBULO. Catorce añitos de edad,/ dos de puta,/ cara joven,/ rasgos viejos,/ piel lozana,/ ojos muertos.// pantaloncito ceñido,/ desnudos pierna y ombligo,/ pies descalzos,/ recorriendo el puterío.// … Estas niñas eran de su parroquia, todos conocían a los guardias que cerraban los ojos a esta esclavitud infantil, recibiendo a cambio unos dinerillos, y también los nombres de la gente que utilizaban sus obligados servicios. A éstos los recrimina Gaspar en su REFLEXIÓN 1. Hablando de aquellos contra los que se está haciendo la revolución incluye a los que “dormían con putas/ y aparecían con sus esposas en los desfiles/ y en las inauguraciones/ y en la iglesia comulgando.//

Estas pincelas que he dado sobre la realidad de Nicaragua nos hacen ver que este país, desde hace ya tiempo (el dominio de la familia Somoza dura desde 1934 a 1979), vive en estado de guerra, pues así es cuando existe una conculcación generalizada de todos los derechos humanos, que en Nicaragua incluía la violencia física, torturas, muertes con impunidad, duras condiciones de trabajo, desatención sanitaria… Y además el hambre, reflejada en esa “piel seca” de muchas de sus gentes, que tanto impresionó a Gaspar. Todos tenemos derecho a vivir en paz. Y todos es todos. Con este fin pacificador entra en aquella guerra y lo hizo en favor de los empobrecidos, de los masacrados, de los humillados… y en contra de los poderosos que desde todas las instancias del Estado –militar, económico, legal…- estaban agrediendo a los más débiles. Gaspar entra en una guerra de liberación nacional.

Él mismo es consciente de la contradicción en la que se vio obligatoriamente envuelto. Él, que había sido educado para la paz, para la no violencia… se veía inmerso en la guerrilla que el Frente Sandinista libraba contra el Estado somocista. Todos quisiéramos saber -¿Cómo se produjo ese paso decisivo hacia una acción violenta? Es la pregunta que le hace el periodista que le entrevista poco antes de su trágica muerte (Interviú, nº 125, 1978, 5-12 de octubre). Y ésta es la respuesta de Gaspar: -Para mí, con una formación social no violenta, fue un problema muy grande. Sólo había un causante de los millones de hombres humillados, aplastados, oprimidos, muertos: Somoza. Entonces me planteé el ya antiguo problema teológico-moral: ¿Es lícito matar al tirano? La respuesta era sí, no había más remedio, era por el bien de toda la comunidad. Los documentos de Medellín, suscritos por los obispos de Latinoamérica, lo dicen bien claro: “La insurrección revolucionaria puede ser legítima en el caso de tiranía evidente y pro­longada y que atente gravemente a los derechos fundamentales de la per­sona y damnifique peligrosamente el bien común del país, ya provenga de una persona, ya de estructuras eviden­temente injustas.”

Los criterios morales los tiene claros. En varias ocasiones recuerda estas palabras de los obispos latinoamericanos. Pero el periodista todavía insiste y le dice: “-Pero una cosa es justificar algo moralmente y la otra que un sacerdo­te sea precisamente el que aprieta el gatillo o conecta el detonador. Y él responde: “-Es lo mismo. Hay que ser consecuentes con las ideas. El bien de muchos justificaba el que este hombre desapareciera. Entonces el pueblo, dormido por la propaganda, no era consciente de esto. Yo sí lo era. Era mi misión.” 

A su respuesta hay que añadir algo muy importante: En temas fundamentales, como lo es la conculcación de los derechos humanos, la moral es la misma para un cura que para un seglar. Quienes lo diferencian es debido a una cierta mistificación que se ha hecho de los sacerdotes. La guerra en Nicaragua era una realidad que ya existía cuando Gaspar llega a esas tierras y él ve que era una exigencia cristiana tomar partido. Lo dice en su carta A MIS HERMANOS LOS OBISPOS, SACERDOTES,RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS: “No podemos quedarnos como mudos espectadores de la tragedia del pueblo mientras la dictadura Somocista enloquecida por el oro y el poder, sigue torturando y matando a los nicaragüenses como si fuesen bestias sin derechos”. Cada uno tenía que ver cómo, según las propias posibilidades y capacidades, colaboraba para conseguir una paz real para todos en Nicaragua. Él es consciente de que “el pueblo oprimido y humillado al que yo he servido como sacerdote, reclamaba más que el consuelo de las palabras el consuelo de la acción”. Naturalmente, no todos tenemos la fuerza necesaria para llevar hasta esos límites el compromiso de la acción. Hubo también otros sacerdotes y seglares que de distinta manera a como lo hizo Gaspar apoyaron la causa de la liberación del pueblo nicaragüense.

Concluyendo: estupendo todo aquello que nos recuerda a Gaspar, pero quienes reconocemos la ejemplaridad de su vida no podemos quedarnos en meros gestos de admiración hacia él, hemos de intentar imitarle en algo. Gaspar será siempre una invitación a un compromiso social liberador. En esta Europa nuestra, el neoliberalismo dominante nos está sometiendo a todos a múltiples esclavitudes que reclaman esfuerzos liberadores. Y no digamos en otros lugares del mundo.

José María Álvarez

Del Foro Gaspar García Laviana

www.forogasparglaviana.es

 

 
Foro Gaspar García Laviana

Saludos a todos, en nombre del Foro GASPAR GARCÍA LAVIANA. Lo que nos reúne hoy aquí es el nombre y el recuerdo del cura guerrillero, Gaspar García Laviana, muy ligado a esta localidad. El próximo año será el 40 aniversario de su muerte, luchando contra el regimen somocista en Nicaragua. Es una buena ocasión para preguntarnos, después de cuatro décadas, ¿Qué significa hoy para nosotros el cura Gaspar? Aquí hay representantes y miembros de algún otro grupo o asociación que lleva su nombre. Para el Foro de Cristianos GASPAR GARCIA LAVIANA, al que represento, ¿de qué es referente este asturiano?

 

Aunque nuestra asociación de sacerdotes y laicos no es del todo desconocida, sobre todo para los que nos reunimos aquí cada año por esta fecha, no está de más recordar, aunque sea brevemente, la motivación de esta asociación. Nuestros objetivos son los mismos que dieron sentido a la vida de Gaspar. Su biografía revela que se movía en función de dos preocupaciones: el bienestar material y espiritual de las personas. En el lugar y la época en los que ejercía su función sacerdotal, la Nicaragua campesina de finales de la década de los sesenta y primeros años de los setenta, ambas motivaciones humanitarias confluían en el entonces pujante movimiento social y religioso de la Teología de la Liberación. Se trataba de dar a la función religiosa cristiana un sentido social que faltaba en las iglesias oficiales, y dotar las estructuras políticas de un espíritu liberador que faltaba en los regímenes latinoamericanos al servicio del imperialismo.

 

Esas mismas motivaciones nos inspiran a nosotros hoy aquí. Cierto, las circunstancias son distintas de las que le tocó vivir a Gaspar García Laviana, pero sólo en la forma. En el fondo siguen existiendo en nuestra sociedad las dos disfunciones que él quiso combatir en la Nicaragua de los setenta. Se trata del mismo sistema; sigue existiendo el mismo imperialismo, que es bien servido por los poderes políticos y religiosos que “disfrutamos”. Estamos siendo gobernados por unos políticos cuya principal función es conservar e incluso aumentar las diferencias entre ricos y pobres. Un dato reciente: los veinte españoles más ricos acumulan tanto dinero como los 9,3 millones que menos ganan. Otro dato, también muy significativo: El fraude fiscal cuesta cada año a España unos 59.000 millones de euros. Esta cantidad supera el presupuesto público que se dedica a la sanidad. Y otro más: seis millones de niños entre 5 y 17 años trabajan en América Latina, la mitad de ellos “en condiciones de explotación o realizando trabajos peligrosos”. Esta última noticia se refiere a una realidad como la que llevó a tomar las armas a Gaspar García Laviana. Precisamente de América Latina viene carbón arrancado a la tierra por niños esclavos, lo que hace no rentable la industria minera de Asturias y León.

 

Y con este trasfondo social, la Iglesia española, atenta a instalarse confortablemente en el sistema, mira hacia otro lado y centra su acción pastoral en el culto litúrgico y en la enseñanza de unos dogmas que no le dicen nada a nuestra sociedad actual. Una tal Iglesia no está mostrando al mundo el rostro de Cristo Libertador, está secuestrando y ocultando a Jesucristo, aunque se dedique a pasear sus imágenes en procesiones. Combatir en el terreno religioso y en el político-social las mencionadas disfunciones es la vocación del Foro que lleva el nombre de Gaspar García Laviana como lo sería de él mismo si viviese actualmente. En la medida en que su ejemplo siga inspirando este tipo de lucha, se puede decir que Gaspar sigue viviendo de alguna manera. Esta actitud, a la que legítimamente se le podría llamar “antisistema”, en el mejor sentido del término, postula un activismo que, aunque realicemos con nuestra propia identidad nos impulsa también a trabajar junto con asociaciones, partidos, sindicatos y otros colectivos que persigan los mismos objetivos.

 

El próximo año será el 40 aniversario de la muerte Gaspar García Laviana. Queremos recordarle con una serie de actos. Aparte de este encuentro en Tuilla, queremos publicar sobre él un libro que se está elaborando. También está previsto que la próxima Asamblea  Nacional de REDES CRISTIANAS tenga lugar en Asturias en el marco de la conmemoración sobre Gaspar. Concretamente, será en Gijón en el puente de las fiestas del 6 y 8 de diciembre, y tendrá como lema:  ACCIÓN LIBERADORA HOY.

 

Pero como antes indicaba, celebraciones y actos aparte, la mejor y más coherente manera de recordar a Gaspar es actuar  y trabajar como lo hubiese hecho él mismo.

 

 

Se han celebrado en Tenerife los días 14 y 15 de diciembre, organizadas por el grupo Cristianos de Tenerife, que pertenece a Redes Cristianas.

En su página web hay información detallada y vídeos de las jornadas.

www.comunidadescristianasenred.com

 

 

 

—Madrid, 13 de diciembre de 2017—. Con ocasión del día internacional del migrante, el lunes 18 de diciembre, representantes de organizaciones de inspiración religiosa, del mundo académico y de la sociedad civil se unen para destacar la contribución del migrante a la sociedad actual.

 

 

«¿Cómo sería un día sin migrantes?» Así se titula el IV encuentro por la paz y la acogida, que busca poner el acento en la inapreciable aportación de las personas migrantes a la sociedad española. Éste tendrá lugar el día 18 de diciembre de 2017, a las 18:45, en el Centro Nacional de la Comunidad Bahá’í de España situado en la calle Matías Turrión 32 de Madrid.

 

El acto se iniciará con una introducción al estado de la cuestión a cargo del sociólogo Carlos Pereda, seguida de una mesa redonda titulado «Un acercamiento a las aportaciones de las personas migrantes a la sociedad española». El acto finalizará con un acto interreligioso en el que se resaltarán algunas formas de violencia que se encuentran en la sociedad actual y se reflejará de forma simbólica la respuesta constructiva de la religión ante las mismas.

 

El acto constituye un avance en los esfuerzos continuados por sensibilizar acerca de la importancia de acoger a inmigrantes y refugiados por parte de Religiones por la Paz y la Acogida — plataforma que agrupa mayoritariamente organizaciones de base religiosa, así como a entidades de la sociedad civil. Los anteriores eventos se celebraron en la Mezquita Central de Madrid, en la Parroquia de Guadalupe, y en laIglesia evangélica de Jesús de Madrid. De ésta última derivó un manifiesto, a través del cual los firmantes plasmaron el conocimiento acumulado adquirido y extendieron la mano a la colaboración con el gobierno y otros grupos implicados en esta cuestión.

 

Se adjunta el programa del acto

IV Encuentro Interreligioso[69169]

 

 
Moceop

 

A Moceop siempre le ha importado más  la transformación de la Tierra en un mundo más humano y solidario que los entornos eclesiásticos. Por ello siempre ha defendido las grandes causas justas: la ecología, solidaridad, derechos humanos, la paz, la esperanza, el sentido de la vida.

 

Por ello hoy tampoco nosotros, como el Papa Francisco, podemos ni debemos permanecer en silencio ante la decisión adoptada por el presidente Donald   Trump de declarar a Jerusalén como, literalmente, “capital eterna del pueblo judío” y de trasladar allí su embajada a Jerusalén desde Tel- Aviv, reconociendo así ante el mundo a Jerusalén como capital de Israel, contra todas las decisiones y acuerdos de la ONU, asunto que debe resolverse a través de negociaciones directas entre las dos partes.

 

Pedimos también con Francisco que Jerusalén siga manteniendo el status quo actual y se evite entrar de nuevo en una espiral de violencia de consecuencias incalculables, no solo para la región, sino a nivel mundial, como ya estamos viendo, con la respuesta del pueblo árabe en el mundo y la puesta en marcha de la 3ª Intifada por los palestinos.

 

Jerusalén es el símbolo en la región de una ciudad donde conviven desde hace siglos musulmanes, judíos y cristianos, donde hay importantes lugares de hondo significado religioso para ellos: Muro de las Lamentaciones, la Mezquita de Al-Aqs y el Domo de la Roca, donde estuvo el Templo con el Santa  Santorum considerado sagrado para los judíos. Debe ser respetada como lugar de encuentro, convivencia pacífica y respeto entre las religiones.

 

Pedimos desde aquí a nuestros gobernantes que se impliquen al máximo para que Jerusalén siga considerándose como la ciudad abierta y multicultural sin pretensiones políticas y partidistas  y se evite así un  nuevo foco de violencia en el Mundo,  por tantos escenarios de guerra, injusticias, desolación y muertes.

 

Trump es un dirigente político que está causando mucho daño con sus decisiones contra la paz, el medio ambiente, la inmigración y los intereses de las clases populares en todo el mundo.

 

Nuestra más firme y enérgica protesta contra esta nueva decisión suya que pone en peligro otra vez la paz mundial y nuestro mas firme apoyo al pueblo  palestino en lucha por sus legítimos derechos.

 

 

12 de Diciembre de 2017

 

 

 

 

 

 

 
CCP2

Les Comunitats Cristianes Populars (CCP) de València et convidem a celebrar les vespres de Nadal en una Trobada lúdica i seriosa a la vegada:
“UNA RELECTURA DE NADAL”
Amb “Las tres Reinas Magas” de Gloria Fuertes,
un Emperador-Trump,
un Herodes M.R.,
Àngels o àngeles,
Pastors i pastores,
Víctimes- Innocents,
María feminista,
Josep “home per la igualtat”…
i Jesús protagonista de la nostra trobada.
Vine a “muntar un pessebre” amb nosaltres.
Dinar de germanor amb dolços i patxaran,
i sobretaula amb nadales…
La col·lecta serà per a Morvedre Acull.
Es recolliran aliments per a “Entrevecinos” de Benicalap.
TROBADA DE NADAL CCP.
Diumenge 17 Desembre, a las 10,30
Col·legi Sta. Magdalena Sofía. La Punta-Natzaret
Carrera del riu 64. València.

TROBADA NADAL CCP (2)[69043]

 
ccp

En este enlace puede leerse el resumen:

 

http://ccp-gr.blogspot.com.es/2017/12/cronica-del-xix-encuentro-andaluz.html

 

 

 

 

 


 

Los miembros del Grup de Seglars i Rectors del Dissabte, desde una perspectiva
cristiana, que apuesta por la justicia y la paz, el respeto y la hermandad,
la reconciliación y el perdón, consideramos preocupante el surgimiento, en la sociedad
española, de resentimientos, odios, acosos, violencia y fanatismo a raíz
de “la cuestión catalana”. El fanatismo sustituye la argumentación por argumentarios,
prejuicios y estereotipos.

A las personas que creemos en el Dios de la vida, Padre y Madre de todos
los seres humanos que nos llama a vivir la solidaridad universal, nos duele profundamente
que se potencie estas actitudes y estos comportamientos negativos
(incluso desde algunos medios de comunicación), ya que impiden crecer en humanidad
y construir una sociedad nueva en justicia, libertad, solidaridad y paz
para todo el mundo.

Con esta convicción y abriéndonos a los signos de los tiempos, consideramos
importante dar a conocer nuestra reflexión sobre esta cuestión.

Valoramos los dinamismos de una gran parte del Pueblo Catalán, que se moviliza
pacíficamente para reivindicarse como nación y, por tanto, con derecho a
decidir su futuro.

Defendemos la libertad, nos oponemos a la violación de los derechos humanos,
culturales y políticos y hacemos una llamada a la reconciliación mediante la
liberación de las personas encarceladas a causa de sus posiciones políticas, el fin
de la excepcionalidad y el cese de cualquier tipo de humillación.

Pensamos que la opción política a favor de la independencia es éticamente
aceptable (y compatible con el hecho de ser “buena católica” o “buen católico”),
aunque no es la única legítima. No sacralizarla frente a otras exige un esfuerzo de
diálogo y encuentro en un contexto pacífico, democrático y sereno.

La Iglesia Católica no ha de proponer opciones políticas. Deseamos su presencia
pública en las iniciativas de promoción activa de la paz, la reconciliación, el
diálogo y la negociación, siempre proponiendo caminos de conversión y perdón.

Apoyamos el derecho de autodeterminación y la celebración de un referéndum
pactado y vinculante. Por eso, pedimos al Gobierno de España que busque
la forma legal de hacerlo y que plantee las oportunas reformas constitucionales.

Para que la democracia sea auténtica tiene que basarse en la justicia y en la
defensa de las personas empobrecidas. Será válida si afronta los problemas sociales,
laborales y económicos desde la centralidad de las excluidas y precarizadas.

Como valencianas y valencianos pedimos la despolitización de los debates
sobre la lengua y un compromiso activo de la Iglesia valenciana en la construcción
de las diferentes realidades nacionales.

Es necesario poner el poder y el derecho al servicio del ser humano con la
confianza de que las personas que renuncian a la violencia poseerán la tierra y
las misericordiosas conseguirán la misericordia.

València, noviembre de 2017
Grup de Seglars i Rectors del Dissabte

CARTA OBERTA A TOTA LA CIUTADANIA

Els membres del Grup de Seglars i Rectors del Dissabte, des d’una perspectiva
cristiana, que aposta per la justícia i la pau, el respecte i la germanor, la reconciliació
i el perdó, considerem preocupant el sorgiment, en la societat espanyola,
de ressentiments, odis, assetjaments, violència i fanatisme arran de “la
qüestió catalana”. El fanatisme substitueix l’argumentació per argumentaris, prejudicis
i estereotips.

A les persones que creiem en el Déu de la vida, Pare i Mare de tots els éssers
humans que ens crida a viure la solidaritat universal, ens dol profundament
que es potencie aquestes actituds i aquests comportaments negatius (fins i tot
des d’alguns mitjans de comunicació), ja que impedeixen créixer en humanitat i
construir una societat nova en justícia, llibertat, solidaritat i pau per a tothom.

Amb aquesta convicció i obrint-nos als signes dels temps, considerem important
donar a conèixer la nostra reflexió al voltant d’aquesta qüestió.

Valorem els dinamismes d’una bona part del Poble Català, que es mobilitza
pacíficament per reivindicar-se com a nació i, per tant, amb el dret a decidir el seu
futur.

Defensem la llibertat, ens oposem a la violació dels drets humans, culturals i
polítics i fem una crida a la reconciliació mitjançant l’alliberament de les persones
empresonades a causa de les seues posicions polítiques, la fi de l’excepcionalitat
i el cessament de qualsevol mena d’humiliació.

Pensem que l’opció política en favor de la independència és èticament acceptable
(i compatible amb el fet d’ésser “bona catòlica” o “bon catòlic”), tot i que no
és l’única legítima. No sacralitzar-la enfront d’altres exigeix un esforç de diàleg i
trobada en un context pacífic, democràtic i seré.

L’Església Catòlica no ha de proposar opcions polítiques. Desitgem la seua
presència pública en les iniciatives de promoció activa de la pau, la reconciliació,
el diàleg i la negociació, sempre proposant camins de conversió i perdó.

Donem suport al dret d’autodeterminació i a la celebració d’un referèndum
pactat i vinculant. Per això, demanem al Govern d’Espanya que busque la forma
legal de fer-ho i que plantege les oportunes reformes constitucionals.

Per tal que la democràcia siga autèntica ha de basar-se en la justícia i en la
defensa de les persones empobrides. Serà vàlida si afronta els problemes socials,
laborals i econòmics des de la centralitat de les excloses i precaritzades.

Com a valencianes i valencians demanem la despolitització dels debats sobre
la llengua i un compromís actiu de l’Església valenciana en la construcció de les
diferents realitats nacionals.

Cal posar el poder i el dret al servei de l’ésser humà amb la confiança que les
persones que renuncien a la violència posseiran la terra i les misericordioses
aconseguiran la misericòrdia.

València, novembre de 2017
Grup de Seglars i Rectors del Dissabte

 
Dia 5 y 6[65515]

Martes, 28 de Noviembre a las 18:30hs

Biblioteca Publica Ana Mara Matute. C/Comuneros de Castilla 30. Madrid. Metro Linea 5 Marqués de Vadillo

 

Violencia Intragénero”

Lic. Isabel Gonzalez Saez. Especializada en personas LGTB+H 

 

Ciclo de Conferencias: La Virtud de la Diversidad II: Orgullo LGTB en las Bibliotecas 

 

 

¿Qué ES y qué NO ES? ¿Cuáles son sus mitos dentro del colectivo LGTB? ¿Por qué no queremos verlo? El ser víctima o maltratador/a en violencia intragénero crece en nuestro colectivo. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cuáles son las consecuencias?.  La violencia en parejas del mismo sexo es una realidad y no solo en las estadísticas existentes.

Te esperamos!

Jueves , 30 de Noviembre a las 20:00hs en la Puerta de Alcalá

InMemoriam

Lectura a cargo de la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

 

Acto solemne de lectura del manifiesto In Memoriam en honor y recuerdo a todas las víctimas del VIH/sida y colocación del lazo rojo, sí­mbolo de las reivindicaciones del Colectivo LGTB+ en defensa de las personas que convivimos con el VIH.

Coloca tu vela tras la lectura del manifiesto en recuerdo a las personas que ya no están entre nosotras.

Con la colaboración n del Cuerpo de Bomberos de Madrid. 

 

                                                  Norberto G. Ciciaro

Sección Espiritualidad Cogam 

Dia 5 y 6[65515]

 
ccp

Comunicado final
Las personas reunidas este fin de semana en el XIX Encuentro estatal de Comunidades Cristianas Populares bajo el lema orientador “Una esperanza sin certezas, un amor sin condiciones”, expresamos con este comunicado nuestra satisfacción por el común sentir en el análisis y valoración de la cultura de nuestro tiempo, y en el papel que podemos representar las personas que buscamos un mundo mejor.

 

Desde hace muchos años hemos deseado dirigir nuestra mirada al mundo de los más necesitados. Hemos procurado ponernos en el lugar de las personas excluidas, maltratadas, paradas, sin papeles. Hemos intentado proyectar nuestra compasión activa en tantos lugares donde el trabajo asalariado se degrada en una nueva pobreza; en estas costas donde unos tomamos el sol y otros se han ahogado bajo la luna. Y nos hemos sentido animados por nuestros semejantes de terceros países o mundos que luchan por su liberación y por la regeneración de la casa común, el planeta tierra. Y todo eso lo hemos procurado desde la referencia a Jesús de Nazaret.

 
En el encuentro de estos días hemos renovado ese compromiso de solidaridad pero sobre todo hemos puesto en cuestión las ideas y afectos que motivaban esa solidaridad. Hemos reflexionado sobre el marco religioso en el que nos movíamos. Lo que muchos llaman el paradigma religioso. Y nos hemos despertado a un nuevo talante con el que situarnos ante la realidad, más universal, más laica, simbólica y generosa.
Nuestro mundo ha cambiado profundamente en los últimos decenios. Los descubrimientos científicos y la tecnología tan omnipresente, el pluralismo religioso que nos ofrece valores de gran calidad y a la vez expresiones muy chocantes, las llamadas de la civilidad laica y de los movimientos alternativos en una confluencia democrática cada vez mayor, todo ello nos ha llevado a otro modelo de creencia. Percibimos por todas partes el avance de una perspectiva ecohumanista que se va situando como meta común de muchas personas de buena voluntad, sean agnósticos, ateos, de una u otra religión.

 
Comprendemos de otra manera el Misterio de la Salvación, contenido principal hasta ahora del cristianismo, nunca formulado así sin embargo por Jesús de Nazaret. Hoy no podemos aceptar que la verdad, y menos una verdad considerada absoluta, proceda de una revelación divina a un pueblo escogido. La secuencia de misterios, Creación, Pecado, Encarnación, Redención, Resurrección y Vida Eterna no es una secuencia temporal de hechos milagrosos. Nos preguntamos si son hechos reales, o si son una gran metáfora de la realidad enigmática en la que vivimos y del drama de la historia humana, ambas sujetas a la evolución, a la limitación, la pérdida y la novedad.

 
Vemos por el contrario en el mensaje evangélico la manifestación de un amor incondicional que empieza por los más necesitados, como una llamada a eliminar las cruces de este mundo y animar la esperanza común de las personas y el gemido del mundo por su liberación y plenitud. Lo que Jesús llamaba el Reino de Dios.

 
Y por ello invitamos a todos los que nos escuchen a liberarse de los credos absolutistas y a recrear una mentalidad universal de transformación del mundo y de las personas. Una gran coalición por la justicia animada por un amor sin condiciones, que desborda el deber cívico, y una esperanza que no se funda en certezas, sino que comparte la inseguridad de todos los que caminan como Jesús sobre el Mar.
Torrox, 26 de Noviembre de 2017

 

 

Comunicado_XIX Encuentro CCP_17-11-26[65566]

 

 

“Despenalizar la conciencia”

Conversatorio con María López Vigil

Sábado 18 de noviembre de 2018

Entre las 6 y las 9 de la noche

Lugar: Avenida de Portugal, 79

Metro Puerta del Ángel

 

 

MaríaLVigil

nov 102017
 
Exodo 140

ENCRUCIJADA 2017

¡Hasta aquí­ hemos llegado!

 

Participan en este trabajo Boaventura de Sousa Santos, Vicens Navarro, Juan Diego García, Evaristo Villar, Luis Enrique Alonso, Carlos J. Fernández, Margarita Padilla, José Ramón González Parada, Francesca Ricciardi, Benjamín Forcano, Ana Merino, Javier Baeza y Carlos Pereda.

Una mirada atenta al momento que estamos atravesando nos lleva a preguntarnos por lo que está pasando realmente en España en este dichoso 2017. Es verdad que las posibles respuestas no pueden desligarnos del contexto global en el que estamos viviendo. Cada dí­a es más cierta nuestra dependencia e interconexión con el resto del mundo. Pretender aislarnos serí­a una quimera. Para no errar en el diagnóstico y detectar lo que está ocurriendo en nuestra propia casa, necesitamos acercarnos desde lo que nos afecta desde más lejos.

Nos afecta el cambio climático que descongela los polos de la tierra y acrecienta amenazante el nivel del mar. Esa tierra, madre de la vida, que se desertiza y que, por el calor y los incendios, pierde su frescura y masa forestal. Esta tierra, planeta azul, donde los huracanes, ciclones y tormentas arruinan nuestras cosechas y ciudades.

Nos afecta la crisis global, el terrorismo y las guerras que siguen causando masacres y desplazamientos masivos de gente – el Mediterráneo convertido un cementerio para la juventud- y desvalijando el patrimonio cultural y la memoria acumulada de los pueblos. ¿Llegaremos a poner algún dí­a nuestras manos en Venezuela y las bombas imperiales en Corea del Norte?

Aquí, entre nosotros, ¡cómo ignorar que los recursos no se están aplicando al mantenimiento de la vida sino de unas instituciones que sirven solo los intereses de unos pocos! ¿Qué se ha hecho de esos 40.000 millones de euros que el pueblo ha tenido que pagar para rescatar la bancarrota de unos pocos desalmados?, ¿volverán algún dí­a esos rescates que son fruto de la sangre y sudor del pueblo al lugar de donde salieron? ¡Cómo ignorar que esos recursos robados al pueblo han hecho que el patrimonio medio de los hogares ricos, en los últimos doce años, haya duplicado al de los pobres, generando una espiral de la desigualdad creciente!

Y mirando a Cataluña, en plena efervescencia después del referéndum del pasado 1-O, ¿se puede ignorar que, aunque declarado ilegal, supo burlar las grandilocuentes proclamas de un ejecutivo sin iniciativa, solo amparado en la ley? La sagacidad y las argucias del nacionalismo independentista se han impuesto sobre la incompetencia de un Gobierno sin respuesta política ante uno de los mayores desafíos de nuestra época democrática. No podemos adivinar en estas fechas el final de este magno conflicto, pero nos resulta difícil esperarlo de quienes, hasta el momento, lo han estado alimentando con sus interminables torpezas. (En nuestro próximo Éxodo analizaremos más detenidamente este asunto).

Estamos en una encrucijada. ¡Hasta aquí hemos llegado! Y se han cruzado ya demasiadas lí­neas rojas. Esto nos lleva a preguntarnos por los intereses y la ceguera de los nuevos amos del mundo y por la vigencia de la Constitución del 78 en España. Nos preocupa especialmente la creciente espiral de la desigualdad entre nosotros y el crecimiento de la ultraderecha y la fascización sociopolí­tica en Occidente.

En busca de unas bases comunes para la convivencia, Éxodo nunca se ha permitido ceder al pesimismo. A pesar de la terca realidad, nuestra actitud será siempre la de caminar con los ojos abiertos en el presente sin perder de vista la promesa que encierra el futuro. Como invita Marcos al final de su evangelio, “De la higuera debemos aprender el sentido de la parábola: Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca”. Pues “cuando veáis que estas cosas están sucediendo, sabed (que lo nuevo) está¡ cerca, a las puertas” (Mc 13, 28-29).

 
Xarxa Cristiana.odt

Xarxa Cristiana con el Foro de Debates de a Universidad:

 

Martes, 21 de noviembre de 2017

19 horas

Aula Magna de la Universidad

La Nau

c/ Universitad, Valencia

Conferencia  y coloquio de María López Vigil

Escritora cubano-nicaragüense y teóloga

Presenta el acto y a la conferenciante Pepa Úbeda, escritora, traductora, ilustradora y periodista.

Más información en

http://www.redescristianas.net/bienaventurados-los-ateos-porque-encontraran-a-diosmaria-lopez-vigil/

Sin%20título

 

Por un nuevo pacto de convivencia en Catalunya

La Coordinadora estatal de Comunidades Cristianas Populares (CCP), reunida el 28 de octubre de 2017, preocupada por la situación de Cataluña, quiere hacer públicas las siguientes consideraciones por si sirvieran para pacificar y resolver el conflicto.

La Constitución española en lo que se refiere a Cataluña fue un pacto entre La Generalitat, presidida por el honorable Tarradelles y el Estado Central, presidido por Suárez. En este pacto la Generalitat reconocía que Cataluña es parte de España y que la soberaní­a nacional residí­a en toda la ciudadaní­a española. Y el Estado Central, por su parte, reconocí­a como President de la Generalitat al Presidente Republicano en el Exilio, reconocía que en el Estado Español habí­a regiones autónomas y “nacionalidades”, (término abstracto y ambiguo que se acerca al de nación), establecí­a una Cámara Territorial, donde se discutieran los problemas entre regiones y nacionalidades, y un Tribunal Constitucional en el que estuvieran representados los territorios, (por miembros nombrados por la Cámara Territorial) y el conjunto de los ciudadanos (nombrados por el Parlamento Nacional)

Alianza Popular propuso una enmienda a todo este artículo de la Constitución que fue rechazada. Y la Constitución fue aprobada en referéndum por una amplísima mayorí­a, siendo mayor el porcentaje del S͍ en Barcelona que en Madrid.

La constitución fue el resultado de un pacto en el que todos cedieron una parte de lo suyo para lograr una totalidad satisfactoria para todos. Es decir que podrí­amos decir que la constitución era inclusiva: un marco en el que todos nos sintiéramos a gusto.

Fue por lo tanto Alianza Popular desde el primer momento, y el PP después quienes fueron minando las instituciones y apoderándose de ellas para desvirtuar finalmente el sentido inicial de la constitución y así­:

-El Senado, que tenía que ser la cámara territorial, hoy, tiene allí la mayorí­a el PP que no tiene la mayorí­a de CCAA

-El Tribunal Constitucional, empieza siéndolo pero después pasa una etapa de desprestigio y parcialidad, acabando como un poder penal, muy discutible, según el espíritu de la constitución y dominado tanto por Alianza Popular como por el PP.

-Después  de no tener en cuenta que la constitución habla de regiones y nacionalidades, con leyes como la LOAPA y sin leyes se van recentralizando funciones ya transferidas.

-Se penaliza y castiga la simple disidencia, como en los tiempos de la dictadura. Ejemplos son “los titiriteros” acusados de enaltecer el terrorismo, la ley mordaza, o el tildar una manifestación pacífica multitudinaria de sedición y encarcelar a los organizadores sin fianza. Y por poner otro ejemplo claro de esta penalización tenemos el caso del referéndum. Hasta Aznar propuso que se considerara delito el hacer un referéndum como el que hizo la Generalitat y fue rechazado. Porque organizar un referéndum ilegal no es delito. Pero el PP cambia rápidamente las normas del Tribunal Constitucional. Le da facultades -no sólo para interpretar la Constitución sino para dar órdenes e imponer penas- y así puede dar la orden de que no se tenga el referéndum, convirtiéndolo en un delito de desobediencia.

En definitiva que en estos momentos el pacto constitucional está roto y esta ruptura ha producido un enorme enfrentamiento, por lo que hay que volver al diálogo y llegar a un  “nuevo pacto que restablezca la convivencia”. Justicia y Paz lo afirmaba así­ recientemente.

Nos parece también que los políticos de la Generalitat han llevado adelante un Procés secesionista que ha enfrentado gravemente a la Sociedad Catalana, incluso dentro de las mismas familias; pero aunque estén todos cesados o procesados o  encarcelados, sin voz y voto, perseguidos… y no tienen la plena posibilidad de diálogo y pacto, les exigimos que busquen por todos los medios este diálogo y nuevo pacto, que haga posible la vuelta a la convivencia ciudadana.

Creemos firmemente que todos los problemas políticos tienen que tener solución política y en un marco de diálogo. Por ello, La Coordinadora Estatal de Comunidades Cristianas Populares (CCP) abogamos porque se vuelva al diálogo hasta alcanzar un nuevo pacto de convivencia y condenamos sin paliativos la penalización de la disidencia, la manipulación de las leyes y el encarcelamiento de organizadores de manifestaciones pacíficas.

Coordinadora Estatal de Comunidades Cristianas Populares.

 

 

 

 
Redes Cristianas

El inicio de la Reforma de Lutero, hace 500 años, es motivo de reflexión y estí­mulo para los creyentes de distintas confesiones que estamos comprometidos con la reforma y renovación de nuestras iglesias. Animados por la iniciativa que ha tomado el movimiento “Somos Iglesia Internacional” (www.we-are-church.org), desde Redes Cristianas queremos aportar lo siguiente:

Los colectivos que formamos Redes Cristianas surgieron en distintos momentos de la etapa postconciliar, impulsados por las expectativas de renovación que abrió el Concilio Vaticano II.  Junto a muchos otros católicos de todo el mundo, han contribuido a generar realidades de Iglesia participativas y democráticas, sin estamentos, con una plena corresponsabilidad de los laicos, grupos y comunidades de iguales, sin discriminación por razón de género o de orientación sexual.

Estos sectores de la Iglesia ponen el acento en el compromiso con la justicia y con los pobres y reclaman una iglesia que sepa situarse en sociedades laicas y  sea cercana a los problemas de las mujeres y los hombres del siglo XXI.

La Iglesia Católica, como institución, tiene una gran resistencia a los cambios, su estructura piramidal con dos estamentos diferenciados: clero y laicado, hace muy difícil que las transformaciones que se han ido consolidando en buena parte de la iglesia local, lleven a reformas “oficiales” en el Magisterio o en el Derecho Canónico.

Tras los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, que supusieron una fuerte involución en planteamientos eclesiales, pastorales y teológicos, emerge la figura del Papa Francisco que genera de nuevo grandes expectativas de renovación y puesta al dí­a de la Iglesia Católica.

Aun siendo conscientes de las dificultades que se está encontrando el Papa para que las reformas sean una realidad, vemos con cierta sorpresa y desánimo, que el testimonio personal de Francisco y las ideas que proclama continuamente, no son suficientes para que se plasmen en cambios reales en la Iglesia. Se podrí­a pensar que ni los cambios promovidos desde la base ni las propuestas y convicciones del mismo Papa, desde la instancia más alta de la Iglesia, son capaces de transformar esa institución que perdura con los siglos y que aún tiene enorme influencia en todo el mundo, pese a la gran secularización que vivimos a nivel global.

Hace 500 años Lutero clavó en la puerta de una iglesia sus tesis en contra del escándalo y descrédito que estaba suponiendo para la Iglesia Católica la administración de las indulgencias. Aunque de ello derivaron la escisión de la Iglesia Católica, que aún pervive pese a los acercamientos importantes del movimiento ecuménico y la Contrarreforma, con sus luces y sus sombras, nosotros queremos situarnos en la importancia esencial de que la Iglesia se renueve, que sea una Iglesia en salida, ” salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio.” (Evangelii Gaudium, 20) y esa salida supondrá afrontar retos, interpelarse y acercarse a nuevas realidades.

La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del «siempre se ha hecho así». Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Una postulación de los fines sin una adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos está condenada a convertirse en mera fantasí­a”. (Evangelii Gaudium, 33).

En el día del quinto centenario del nacimiento de la Reforma Protestante, Redes Cristianas se reafirma en lo que en 2006 escribimos en la Carta de Identidad: queremos trabajar por la transformación democrática de la Iglesia y de la Sociedad.

Manifestamos nuestro apoyo al Papa Francisco animándole a que siga adelante con sus planteamientos de renovación de la Iglesia, para que ésta pueda anunciar el Evangelio desde la coherencia y la credibilidad.

2017 Catholic Church Reform 500 Spanish

 

 

 

 

 
CCP2

 

Las COMUNIDADES CRISTIANAS POPULARES DE VALÈNCIA, reunidas en Asamblea General, el 22.10.2017, queremos manifestar a tota la ciudadanía, nuestra tristeza y estupefacción por cómo se están abordando, desde el gobierno del partido popular y de la Generalitat Catalana, los acontecimientos en Cataluña, a consecuencia del problema territorial del Estado.

 

Creemos que es preciso trabajar desde las instancias españolas, también, para garantizar a los territorios históricos del Paí­s Vasco y Cataluña y el resto de autonomí­as con sus peculiaridades, un encaje armónico dentro de la pluralidad del Estado español y de Europa, que responda a sus legí­timas aspiraciones como pueblos. Un tal encaje no se conseguirá si no es mediante el diálogo sereno, sincero y la negociación justa y sin condiciones previas entre los gobiernos, ni la polarización que descalifica a la otra parte, lo que resulta indispensable para que una sociedad se pueda atribuir la condición de democrática.  Pero nunca a base de interpretaciones unilaterales y restrictivas de una Constitución sacralizada e inamovible cuando la misma Ley prevé su condición de reformable-. Ni menos aún con medidas punitivas y de agresión brutal, como las aplicadas el pasado uno de octubre, en Cataluña, por parte de las fuerzas policiales, ni con amenazas y falsedades, como las difundidas desde el poder, tanto del Gobierno central como de la Generalitat y algunos medios de comunicación.

 

Pensamos que ha llegado el momento de optar por criterios polí­ticos, que permitan acordar cómo establecer las relaciones mutuas entre los territorios que integran el Estado español, pues en un momento en que ya no son aceptables los dogmas acríticamente, tampoco se puede aceptar la sacralización de la Constitución como algo intocable., o usarla para intereses partidistas por encima del bien común.

 

Creemos necesario que se llegue a una convivencia real, basada en la fraternidad y en el respeto a la libre voluntad de la ciudadanía. Porque, como dice la filósofa Adela Cortina, “Sin contar con un pueblo unido por la amistad cívica no existe democracia posible. No se construye una vida pública justa, desde la enemistad”.

 

 

En València, a 22 de octubre de 2017.

Por la asamblea, la coordinadora de CCPs de València.

 

 

 

 

COMUNICAT DE LES CCPs DE VALÈNCIA DAVANT DE L’ACTUAL  CRISI DE L’ESTAT ESPANYOL.

 

 

Les COMUNITATS CRISTIANES POPULARS DE VALÈNCIA, reunides en Assemblea General, el 22.10.2017, volem manifestar a tota la ciutadania, la nostra tristesa i estupefacció per com s’estan abordant, des del govern del partit popular i de la Generalitat Catalana, els esdeveniments a Catalunya, com a conseqüència del problema territorial de l’Estat.

 

Creiem que és necessari treballar des de les instàncies espanyoles, també, per garantir als territoris històrics del Paí­s Basc i Catalunya i la resta d’autonomies amb les seues peculiaritats, un encaix harmoniós dins de la pluralitat de l’Estat espanyol i d’Europa, que responga a les seues legí­times aspiracions com a pobles. Un tal encaix no s’aconseguirà  si no és per mitjà  del diàleg seré, sincer i la negociació justa i sense condicions prèvies entre els governs, ni la polarització que desqualifica a l’altra part, la qual cosa resulta indispensable perquè una societat es puga atribuir la condició de democràtica. Però mai a base d’interpretacions unilaterals i restrictives d’una Constitució sacralitzada i inamovible -Quan la mateixa Llei preveu la seua condició de reformable-. Ni menys encara amb mesures punitives i d’agressió brutal, com les aplicades el passat un d’octubre, a Catalunya, per part de les forces policials, ni amb amenaces i falsedats, Com les difoses des del poder, tant del Govern central com de la Generalitat i alguns mitjans de comunicació.

 

Pensem que ha arribat el moment d’afovorir criteris polítics, que permeten acordar com voldrien establir les relacions mútues tots els territoris que integren l’Estat espanyol, donc en un moment en què ja no són acceptables els dogmes acrí­ticament, tampoc es pot acceptar la sacralització de la Constitució com quelcom intocable., o usar-la per a interessos partidistes per damunt del bé comú.

 

De tal manera que s’arribe a una convivencia real, basada en la fraternitat i en el respecte a la lliure voluntat dels ciutadans. Perquè, com diu la filósofa Adela Cortina, “Sense comptar amb un poble unit per l’amistat cívica no hi ha democràcia possible. No es construeix una vida pública justa, des de l’enemistat”

 

 

En València, a 22 d’octubre del 2017.

Per l’assemblea, la coordinadora de CCPs de València.

 

Estimadas amigas y amigos:

Como sin duda ya sabrán, el próximo 17 de octubre celebraremos el 30  aniversario del Dí­a Mundial para la Erradicación de la Extrema Pobreza. Este año, y por primera vez, además de una impresionante cantidad de actos y eventos que se celebran en todo el mundo, organizamos 24 horas de emisión Web TV para permitir la participación de todas las personas que dispongan de acceso a Internet. Podrán presenciar en directo las conmemoraciones que tendrán lugar en Manila, Dakar, París, Dublín y Guatemala, así­ como la conmemoración oficial del dí­a internacional en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Si desea participar en los eventos de esta jornada y saber más visite #PobrezaNuncaMás

Asimismo en la siguiente ficha informativa, encontrará más información. Le agradecemos que difunda la información en sus propias redes para invitar a otras personas y que puedan a su vez participar.

Únase al movimiento y afirme #PobrezaNuncaMás!

Muchas gracias.

Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo

 
Cartel para Asamblea de Octubre

“Aproximación a la actual situación sociopolítica en Cataluña”

Conferencia y coloquio con Jaume Botey

Miércoles, 11 de octubre, 10:30

Locales FUHEM (Colegio Santa Cristina)

Av. Portugal, 79  (posterior), Madrid.

Entrada libre

Organiza: Foro “Curas de Madrid”

Cartel para Asamblea de Octubre

 

 

- La plataforma Carta contra el Hambre muestra su satisfacción por este nuevo paso en                                                          la  lucha contra la malnutrición

- Ahora espera que, cuanto antes, la Iniciativa Legislativa Municipal, pionera en el Estado español,  llegue a la Asamblea de Madrid para que pueda ser votada

- La ILM prevé la creación de un fondo de emergencia alimentaria regional y planes municipales de “mejora del acceso a la alimentación suficiente y adecuada”

El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprueba una propuesta legislativa para garantizar la alimentación en toda la región

 

Madrid, 27 de septiembre de 2017. Esta tarde se ha producido un paso importantí­simo en el camino para eliminar la malnutrición en la Comunidad de Madrid. El pleno del Ayuntamiento de la capital, con los votos del PSOE y Ahora Madrid y la abstención del PP y Ciudadanos, ha aprobado una proposición de ley de “Garantí­as del Derecho Básico a la Alimentación en la Comunidad de Madrid”. Ahora Madrid y el PSOE han sido los encargados de llevar una propuesta que recoge la mayor parte de un texto elaborado por la plataforma ciudadana Carta contra el Hambre, en la que participan entre otras instituciones, Éxodo.org y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) desde sus orígenes. Por ello, la plataforma muestra su enorme satisfacción por el acuerdo del pleno, que incluye el compromiso de adoptar las “medidas que se contemplan en la iniciativa, todas ellas encaminadas a garantizar el derecho básico y fundamental de las personas a una alimentación adecuada”.

El pasado mes de junio, en el marco de la II Conferencia contra el Hambre que tuvo lugar en el Palacio de Cibeles, el Equipo de Gobierno de Manuela Carmena se comprometió a llevar a pleno la citada proposición, que tiene forma de Iniciativa Legislativa Municipal. Y lo mismo hicieron los representantes de los consistorios de Fuenlabrada, San Fernando de Henares, Móstoles y Getafe, que en las próximas semanas llevarán a sus plenos la iniciativa, al igual que hará Rivas. La ILM es un instrumento de participación municipal recogido en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid por el que los ayuntamientos pueden plantear modificaciones legales que se deben debatir y votar en la Asamblea de Madrid. Para que una ILM pueda llevarse a cabo deben plantearla al menos tres ayuntamientos con un mínimo de 50.000 electores entre los tres.

El avance de esta mañana despeja el camino para que esta iniciativa, única en el Estado español, sea registrada en la Asamblea de Madrid con objeto de que sea tenida en consideración y, a la postre, votada. Recordemos que la propuesta persigue que los municipios tengan, por ley, la financiación necesaria para garantizar la alimentación de todos sus vecinos y vecinas.

Tras la habitual exposición de motivos, que incluye un profuso marco normativo y la justificación de la necesidad de la ley, así­ como sus objetivos y principios, la ILM desgrana sus artículos, entre los que destacan los del título II, que recoge “medidas de garantí­a del derecho a la alimentación” como la creación de un fondo de emergencia alimentaria para toda la comunidad autónoma y planes municipales de “mejora del acceso a la alimentación suficiente y adecuada”. Estos planes podrán incluir acciones como la creación de un tarjeta individual monetaria, el incremento de la plantilla municipal para agilizar las gestiones de la Renta Mínima de Inserción y del servicio complementario de acceso a la alimentación; la apertura de centros municipales de cultura alimentaria y la promoción del empleo de personas en situación de necesidad alimentaria en empresas de inserción social.

La ILM también establece la puesta en marcha de un Observatorio de la Emergencia Alimentaria de la Comunidad de Madrid y la creación, en cada municipio, de un órgano administrativo que fomente y facilite la “participación de las personas que se encuentren en situación de necesidad alimentaria en el proceso de elaboración y aprobación de las polí­ticas públicas municipales de garantía del derecho a la alimentación”.

Lejos de desaparecer, la malnutrición corre el riesgo de convertirse en un mal endémico en un sector de la población madrileña, un problema especialmente grave en el caso de los niños y niñas. Así­, el 6,3% de los hogares de la región vive en situación de pobreza severa, lo que afecta a algo más de 400.000 personas, y 427.000 trabajadores tienen ingresos salariales por debajo de 378 euros al mes. El 10% de nuestros abuelos cobra menos de la mitad de la Pensión Mínima, es decir, una cuantía inferior a los 351 euros al mes, y en 2015 el 20,5% de la población de la comunidad autónoma (1,3 millones de habitantes) se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, según el indicador AROPE:

Más información: en Éxodo 139, junio 2017,  Acabar con el hambre por ley, Iniciativa Legislativa Municipal.

 

Sobre els fets del 20 de setembre, Cristianisme al Segle XXI i Església Plural, que agrupen diversos grups i persones cristianes que comparteixen una mirada oberta al món, a les societats plurals i a les persones des de l’Evangeli, volem afegir la nostra veu a la de tants altres que aquests dies viuen amb tristesa i indignació l’actuació que el govern d’Espanya i altres institucions de l’Estat estan portant a terme contra el poble catalá , la seva autonomia i les seves legí­times aspiracions de decidir el seu futur de manera democrática, pací­fica i cí­vica.

 

 

Manifestem:

Que l’Evangeli de Jesús ens compromet, en tant que cristians i cristianes, a participar activament en la creació de societats más justes i lliures al servei de la realització integral de la persona humana.

Que tot poble té el dret inalienable a autodeterminar-se, el qual emana dels drets fonamentals de la persona humana, i que, per això mateix, ha de ser promogut, exercit i defensat per aquelles institucions que regeixen la vida col·lectiva, ja sigui a nivell mundial, estatal o local. Aquest dret está  recollit i afirmat en la Doctrina Social de l’Església católica.

Que els bisbes de Catalunya han proclamat de manera clara i reiterada que Catalunya és una nació i que, com a tal, té dret a defensar la seva cultura, llengua i sobirania, i a decidir la millor manera d’organitzar-se.

Que la pau entre els pobles es construeix en base a la justicia, el respecte, el diáleg i la cooperació.

 

 

Rebutgem:

La resposta violenta i autoritària que les institucions de l’Estat espanyol estan donant al repte democrátic que planteja Catalunya, i que está  comportant la vulneració de drets fonamentals, la detenció dels nostres representants públics, la persecució de tota activitat i persona relacionada amb la organització del referèndum de l’u d’octubre i una actuació agressiva i provocadora de les forces de seguretat de l’Estat.

L’atac contra la sobirania del poble catalá  que es manifesta en les seves institucions.

 

 

Ens sentim en unitat i solidaritat:

Amb els representants institucionals, treballadors i servidors públics, entitats i persones, i amb les seves famí­lies, que estan patint la violència d’un Estat autoritari incapaz de trobar una sortida polí­tica i dialogada a la petició que la gran majoria del poble de Catalunya fa de decidir el seu futur polítics mitjançant un referèndum.

 

Amb tota la gent, que arreu del país i en molts indrets de l’Estat está  compromesa, de manera generosa i persistent amb la defensa de la democràcia i dels drets fonamentals.

Amb totes aquelles persones que per diverses raons aspiren a un futur millor i han decidit posar l’esperanza i l’esfora§ en construir un nou país per a ells, per als seus fills i filles i per a les generacions futures.

 

 

Reclamem:

Al govern de l’Estat, que cessi en la dinámica repressiva i autoritària i accepti la petició catalana de pactar un referèndum. Que deixi d’usar el poder judicial i la fiscalia per amagar l’arrel polí­tica de la situació.

Que anul·li qualsevol procés judicial o sanció derivat del procés d’autodeterminació.

Al poble catalá , que no defalleixi en la defensa pací­fica de la democra cia, del dret d’autodeterminació i dels altres drets fonamentals que estan sent amenazats, i que es mantingui al costat de les seves institucions i entitats civils.

Als cristians i cristianes, a les comunitats, grups i institucions de l’Església, que estiguin al costat del poble i de les seves justes aspiracions, tot defensant, des del lloc respectiu, els drets que ens corresponen, i seguir sent en tot moment llavor de pau, de serenor i de reconciliació.

A la jerarquia de l’Església, que acompanyi amb la seva paraula coratjosa, fonamentada en l’ Evangeli de Jesús, el compromís de tantes persones, creients o no, en favor del respecte dels drets de les persones i dels pobles. No son moments de silencis calculats ni de comunicats ambigus, sinó de compromí­s i d’alliberadores paraules de vida.

 

 

Barcelona, 22 de setembre de 2017

Cristianisme al Segle XXI

Església Plural

Comunicat conjunt Xt.als.xxi i Es.Pl. [58549]

 

 
37 Congreso Teología

 

 1. Del 7 al 10 de  septiembre de 2017 hemos celebrado el 37 Congreso de Teologí­a sobre “Mujeres y Religión: De la discriminación a la Igualdad de Género” en un clima de debate sereno, diálogo sincero y encuentro fraterno-sororal. Comenzamos guardando un minuto de silencio como expresión de condena por los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils y de solidaridad con las familias, y otro por los asesinatos de mujeres producidos en España y en todo el mundo. Nos unimos con un nuevo minuto de silencio al dolor de los pueblos afectados por varios huracanes y terremotos que han causado decenas de muertos en Estados Unidos, México y El Caribe.
 2. Hemos hecho un análisis crí­tico del patriarcado como sistema de dominación contra las mujeres, las niñas, los niños y las personas más vulnerables de la sociedad. Este sistema se encuentra en alianza con otros modelos de dominación: capitalismo, colonialismo, fundamentalismo, depredación de la naturaleza, y provoca  discriminaciones de género, clase etnia, cultura, religión, procedencia geográfica y orientación sexual en todas las esferas de la vida: lenguaje, vida cotidiana, polí­tica, economí­a, educación, trabajo, familia, espacio doméstico, cultura, ciencia, creación artí­stica, lugares de ocio, medios de comunicación, publicidad.
 1. Nuestra crítica se extiende a las religiones, que tienen una estructura patriarcal, transmiten una ideología androcéntrica, imponen una moral machista y desarrollan prácticas sexistas. En la mayoría de los casos no se reconoce a las mujeres como sujetos religiosos y éticos, sino que las consideran inferiores, subalternas y dependientes. Las excluyen de los espacios de lo sagrado, las marginan de los puestos de responsabilidad, del ejercicio del poder y de los ámbitos de decisión. Generan en ellas actitudes de obediencia y sumisión calificadas como virtudes.
 2. Hemos analizado críticamente y condenado la violencia contra las mujeres y las identidades sexuales disidentes en sus múltiples manifestaciones: cuerpos colonizados; violencia machista como arma de guerra, violaciones, prostitución, trata de mujeres, vientres de alquiler, abusos sexuales de niñas y niños, venta de órganos, niñas y niños robados, penas de muerte, feminicidios, agresiones contra gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, maltrato a la infancia, retirada de la custodia de los hijos y las hijas a las madres y entrega a los padres condenados por maltrato.
 3. Los dirigentes religiosos se prodigan en condenas contra el aborto, el divorcio, las relaciones prematrimoniales, los métodos anticonceptivos, el matrimonio homosexual, la fecundación in vitro, los derechos sexuales y reproductivos. Descalifican la teorí­a de género a la que llaman “ideologí­a de género” y la consideran la más perversa de la humanidad. Condenan los movimientos feministas y el LGTBI  y muestran su oposición a las leyes de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En sus documentos y declaraciones públicas generan con frecuencia diferentes formas de violencia de género: sexual, simbólica, religiosa, psicológica, y fomentan actitudes y comportamientos machistas y homofóbicos en las personas creyentes y en la ciudadaní­a. Muestran, sin embargo, insensibilidad hacia la violencia de género, el patriarcado, el sexismo y la LGTBIfobia. En la Iglesia católica se veta a personas sexualmente disidentes el acceso al ministerio sacerdotal y la participación en actividades pastorales.
 4. Hemos dado la palabra a mujeres activistas que han expuesto las aportaciones de los movimientos feministas en diferentes Áreas geoculturales, especialmente en América Latina, África y España, y a mujeres creyentes que han hablado de los Movimientos de Mujeres en las religiones que, en sintonía con los movimientos feministas, luchan contra todo tipo de discriminación y en defensa de la igualdad de género.
 5. Valoramos positivamente el encuentro fecundo entre feminismo y cristianismo, que ha provocado la rebelión de las mujeres contra el sistema patriarcal y el nacimiento de la teología feminista, que reconoce el protagonismo de las mujeres en el movimiento de Jesús entendido como discipulado igualitario, en el nacimiento de la Iglesia cristiana por ser testigos de la resurrección y en las primeras comunidades cristianas donde ejercían los ministerios y los carismas sin discriminación, conforme a la afirmación de Pablo de Tarso: “Ya no hay judí­o ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3,28). La exclusión de las mujeres del ministerio ordenado no responde a razones bí­blicas, teológicas o históricas, sino que es el resultado de la pervivencia del patriarcado instalado en la cúpula del poder y en la organización de las instituciones religiosas. Denunciamos que se castigue con la excomunión a las mujeres ordenadas sacerdotes en la Iglesia católica.
 1. Fecundo está siendo el encuentro entre el feminismo decolonial y las teologías feministas, que critican el feminismo hegemónico-occidental, cuestionan la colonialidad del poder, del saber, del tener, del ser y del género, defienden la descolonización de las mentes, del discurso teológico y de las prácticas liberadoras de las religiones y recuperan los saberes, los sí­mbolos y la espiritualidad de los pueblos originarios.
 2. Hemos descubierto que espiritualidad y polí­tica son dos realidades indisociables y hemos tomado conciencia de la necesidad y urgencia de una espiritualidad polí­tica, que lleva a escuchar el grito de la Tierra y el clamor desgarrador de millones de personas hambrientas de pan y de derechos y a luchar por Otro Mundo Posible.
 1. La lección que hemos aprendido en este Congreso es que entre feminismo y religión no hay contradicción y que se puede ser creyente y feminista. Ese es el desafío al que hemos de responder.

Madrid, 10 de septiembre de 2017

 
ccp

 

Una vez pasados algunas semanas después de los trágicos sucesos de Barcelona y Cambrils que costaron  la vida a 16 personas e hirieron a más de 120, nos gustarí­a profundizar un poco más, después de nuestra última nota de prensa y reseñar algunas preguntas que van quedando entre las reflexiones que cada día van surgiendo en los medios de comunicación a partir de estos hechos:

 

 1. ¿Es el hecho religioso la causa principal de estas conductas?

 

Jesús Gil Garcí­a de la Comunidad Cristiana Popular de Balsas, responde a esta pregunta en su artí­culo: Las religiones monoteí­stas ¿azote de la humanidad?”…” Acudiendo a la memoria histórica constatamos que en todas las religiones de libro se han dado actitudes fundamentalistas, que radicalizan a sus seguidores hasta extremos realmente preocupantes. Su inmediata consecuencia es la lectura literal del libro que sustenta a estas religiones monoteístas…”

Si quieres leer el artículo completo: http://redesreto10.blogspot.com.es/2017/08/las-religiones-monoteistas-azote-de-la.html?spref=fb.

 

Antonio Zugasti en su artí­culo: “¿Guerras de Religión?”…” Porque no hay una guerra de religión. Con los musulmanes ricos no hay ningún problema. Si un jeque llega a la Costa del Sol con todo su séquito se le recibe con los brazos abiertos, aunque sea un fundamentalista radical, pero es muy rico…” “En el mundo de hoy sólo hay una religión claramente dominante: el culto al dinero. El grito de los musulmanes: No hay más Dios que Alá¡ y Mahoma es su profeta, tiene su equivalente perfecto en la sociedad capitalista: No hay más Dios que el Capital y el Mercado es su profeta.

Y esta religión sí que fomenta una guerra, una guerra cruel e inacabable: la guerra de los ricos contra los pobres…

Artículo completo: http://www.sierranortedigital.com/27056346/Guerras-de-religion-Por-Antonio-Zugasti.html

2. ¿Desde el ámbito educativo y social, qué sociedad, jóvenes, valores… estamos construyendo?

 

Raquel, educadora social en Ripoll  habla rota desde el dolor: ”Estos niños eran niños como todos. Como mis hijos, eran niños de Ripoll. Como aquel que puedes ver jugar en la plaza, o el que carga una mochila enorme de libros, el que te saluda y te dejar pasar ante la cola del super, el que se pone nervioso cuando le sonríe una chica.

Me duelen las chispas que encienden el odio en las redes, en la calle, en el pueblo donde vivo, los periódicos …”

Artí­culo completo: ¿Cómo puede ser, Younes? No he visto a nadie tan responsable como tú..http://www.lavanguardia.com/politica/20170822/43731454785/educadora-social-ripoll-terroristas.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=facebook&utm_medium=social

Félix Eroles: Atentado de las Ramblas de Barcelona versus sistema educativo: …” El atentado de las Ramblas de Barcelona me empuja a cuestionar nuestro Sistema Educativo. No son chicos de lejanas tierras que vienen de luchar en Siria o Irak, son alumnos y ex-alumnos de nuestras aulas”…

Artículo completo: http://personasqueaprenden.net/2017/08/atentado-de-las-ramblas-de-barcelona-vs-sistema-educativo/

Quedan abiertas todas las preguntas y respuestas de fondo, para que podamos seguir completando, también todos los análisis socio políticos desde las múltiples miradas…

Dejamos la reflexión de Antonio Cambril en su artí­culo “Sí­ tenemos miedo:…”. “Si terrorista es el que crea terror, terroristas fueron quienes decidieron atacar Iraq y provocar la muerte de decenas de miles de civiles (niños incluidos) y el destrozo y posterior reparto del paí­s. Con los restos de Al Qaeda y el Ejército de Sadam se formó el Estado Islámico que ahora costea a quienes siembran el pánico en Occidente. Sin embargo, a nadie se le ocurrió hablar entonces de terrorismo cristiano…”

Artículo completo: http://www.granadahoy.com/opinion/articulos/miedo_0_1165983814.html

3. Reiteramos nuestra condena enérgica a esos y todos los actos de violencia que tanto daño  están causando y expresamos nuestra solidaridad con las familas de todas las víctimas.

4. Lamentamos y condenamos estos hechos, pero también los que se han dado en otras ciudades, no sólo de Europa, paí­ses de amplia mayorí­a árabe, como han sido los que se han cometido este mismo mes en ciudades de Afganistán, Camerún, Egipto,  Iraq, Kenya, Nigeria, Pakistán, Siria, Palestina, Somalia, Yemen, Burkina Faso, Mali, Arabia, Libia etc…

5. Señalamos también la suma hipocresí­a de los gobiernos occidentales, cuando se unen todos para condenar estos terribles atentados que ocurren en Europa y, sin embargo, guardan un silencio cómplice con los múltiples y continuos atentados terroristas que se están produciendo contra los pueblos indígenas, líderes campesinos, sindicalistas, periodistas y defensores de los Derechos Humanos y ambientales, en países latinoamericanos como México, Colombia, Guatemala, Honduras y Argentina con la masacre sobre el pueblo Mapuche.

6. Creemos que hay que profundizar en las causas que provocan tal grado de radicalismo y fanatismo en las personas que cometen esos hechos violentos. Sin duda, pueden ser muy diversas  y complejas, pero creemos que los bombardeos sistemáticos e invasiones de países como Irak, Afganistán, Siria, por parte de los paí­ses occidentales, que están provocando la muerte de centenares de miles de personas y de heridos y el éxodo masivo de millones de seres humanos que huyen de la guerra y del caos y que deja a una juventud sin futuro, sin sus seres queridos y unos países completamente destrozados y desorganizados, puede estar influyendo en que muchos de ellos se dejen llevar por grupos que alientan el fanatismo religioso y la violencia para conseguir objetivos políticos, que utilizan los atentados como medio de venganza contra Occidente.

7. Creemos que el Papa Francisco ha dado en el clavo a la hora de buscar soluciones a este gravísimo problema, en el último Mensaje hecho público recientemente con motivo del dí­a internacional del refugiado y migrante que se celebrará el 14 de Enero de 2018 y en el que  invita a los jefes de Estado a cambiar nuestras prácticas de poner muros, vallas y polí­ticas de control y expulsión a los inmigrantes y refugiados y en su lugar “Acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados” . Merece la pena leer el documento í­ntegro que se puede leer en el siguiente enlace: http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2017/08/21/francisco-contra-las-expulsiones-arbitrarias-de-migrantes-y-refugiados-religion-iglesia-dios-jesus-papa-francisco-fe-soluciones-vulnerables-acogida-integracion.shtml

8. Creemos que hay que rechazar, por tanto, todas las reacciones de tipo xenófobo e islamáfobo que se están  produciendo en nuestros pueblos, barrios, en muchas partes del mundo. Debemos apoyar y colaborar en nuestros entornos a que esas personas no sean rechazadas. Son numerosas las manifestaciones y declaraciones de personas musulmanas  contra estos actos terroristas. La inmensa mayoría de ellas son “verdaderas musulmanas” que fomentan, como otras religiones y colectivos humanos no religiosos, la paz, la convivencia pací­fica y la solidaridad como principios básicos de los derechos fundamentales de la humanidad.

 

Comunidades Cristianas Populares de  Andalucía,  4 de septiembre  de 2017

 

© 2012 Redes Cristianas Suffusion theme by Sayontan Sinha